ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه سپهوندی، محمد صاحب الزمانی، (1398). بررسی تاثیر قصه گویی به روش ایفای نقش بر آگاهی حسی وشناختی وسلامت کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(6)، 621-630. magiran.com/p1954511
Somaye Sephvandi, Mohammad Sahebalzamani , (2019). Investigating the Effect of Storytelling on Role Playing Method on Sensory-Cognitive and Interpersonal Knowledge in Children with Autism Spectrum Disorder, Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(6), 621-630. magiran.com/p1954511
سمیه سپهوندی، محمد صاحب الزمانی، بررسی تاثیر قصه گویی به روش ایفای نقش بر آگاهی حسی وشناختی وسلامت کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1398؛ 17(6): 621-630. magiran.com/p1954511
Somaye Sephvandi, Mohammad Sahebalzamani , Investigating the Effect of Storytelling on Role Playing Method on Sensory-Cognitive and Interpersonal Knowledge in Children with Autism Spectrum Disorder, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2019; 17(6): 621-630. magiran.com/p1954511
سمیه سپهوندی، محمد صاحب الزمانی، "بررسی تاثیر قصه گویی به روش ایفای نقش بر آگاهی حسی وشناختی وسلامت کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 17، شماره 6 (1398): 621-630. magiran.com/p1954511
Somaye Sephvandi, Mohammad Sahebalzamani , "Investigating the Effect of Storytelling on Role Playing Method on Sensory-Cognitive and Interpersonal Knowledge in Children with Autism Spectrum Disorder", Jundishapur Scientific Medical Journal 17, no.6 (2019): 621-630. magiran.com/p1954511
سمیه سپهوندی، محمد صاحب الزمانی، (1398). 'بررسی تاثیر قصه گویی به روش ایفای نقش بر آگاهی حسی وشناختی وسلامت کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(6)، صص.621-630. magiran.com/p1954511
Somaye Sephvandi, Mohammad Sahebalzamani , (2019). 'Investigating the Effect of Storytelling on Role Playing Method on Sensory-Cognitive and Interpersonal Knowledge in Children with Autism Spectrum Disorder', Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(6), pp.621-630. magiran.com/p1954511
سمیه سپهوندی؛ محمد صاحب الزمانی. "بررسی تاثیر قصه گویی به روش ایفای نقش بر آگاهی حسی وشناختی وسلامت کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17 ،6 ، 1398، 621-630. magiran.com/p1954511
Somaye Sephvandi; Mohammad Sahebalzamani . "Investigating the Effect of Storytelling on Role Playing Method on Sensory-Cognitive and Interpersonal Knowledge in Children with Autism Spectrum Disorder", Jundishapur Scientific Medical Journal, 17, 6, 2019, 621-630. magiran.com/p1954511
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال