ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا رجایی، کاظم صحرایی، مهدی پرچمی قهفرخی، (1398). بررسی علل کشیدن دندان ها در بیماران 14 تا 60 ساله مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال 1395، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(6)، 665-676. magiran.com/p1954516
Leila Rajayi, Kazem Sahrai , Mehdi Parchami, (2019). Investigation of Tooth Extraction Reasons in Patients aged 14-60 years old referred to surgery department of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2016, Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(6), 665-676. magiran.com/p1954516
لیلا رجایی، کاظم صحرایی، مهدی پرچمی قهفرخی، بررسی علل کشیدن دندان ها در بیماران 14 تا 60 ساله مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال 1395. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1398؛ 17(6): 665-676. magiran.com/p1954516
Leila Rajayi, Kazem Sahrai , Mehdi Parchami, Investigation of Tooth Extraction Reasons in Patients aged 14-60 years old referred to surgery department of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2016, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2019; 17(6): 665-676. magiran.com/p1954516
لیلا رجایی، کاظم صحرایی، مهدی پرچمی قهفرخی، "بررسی علل کشیدن دندان ها در بیماران 14 تا 60 ساله مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال 1395"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 17، شماره 6 (1398): 665-676. magiran.com/p1954516
Leila Rajayi, Kazem Sahrai , Mehdi Parchami, "Investigation of Tooth Extraction Reasons in Patients aged 14-60 years old referred to surgery department of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2016", Jundishapur Scientific Medical Journal 17, no.6 (2019): 665-676. magiran.com/p1954516
لیلا رجایی، کاظم صحرایی، مهدی پرچمی قهفرخی، (1398). 'بررسی علل کشیدن دندان ها در بیماران 14 تا 60 ساله مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال 1395'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(6)، صص.665-676. magiran.com/p1954516
Leila Rajayi, Kazem Sahrai , Mehdi Parchami, (2019). 'Investigation of Tooth Extraction Reasons in Patients aged 14-60 years old referred to surgery department of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2016', Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(6), pp.665-676. magiran.com/p1954516
لیلا رجایی؛ کاظم صحرایی؛ مهدی پرچمی قهفرخی. "بررسی علل کشیدن دندان ها در بیماران 14 تا 60 ساله مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال 1395". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17 ،6 ، 1398، 665-676. magiran.com/p1954516
Leila Rajayi; Kazem Sahrai ; Mehdi Parchami. "Investigation of Tooth Extraction Reasons in Patients aged 14-60 years old referred to surgery department of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2016", Jundishapur Scientific Medical Journal, 17, 6, 2019, 665-676. magiran.com/p1954516
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال