ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق چراغی سرای، علی حسین خانی ، اکبر تقی زاده، حمید محمدزاده، (1398). بررسی خاصیت تجمع پذیری و ضد اتصالی سویه های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه های بالینی و استاندارد پاتوژن های شاخص، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(6)، 583-595. magiran.com/p1954517
Sadegh Cheraghi Saray, Ali Hosseinkhani , Akbar Taghizadeh, Hamid Mohammadzadeh, (2019). Evaluation of Co-aggregation and Anti-Adhesive Effects of Selenium Nanoparticles and Selected Probiotic Strains on Clinical and Standard Strains of Index Pathogens, Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(6), 583-595. magiran.com/p1954517
صادق چراغی سرای، علی حسین خانی ، اکبر تقی زاده، حمید محمدزاده، بررسی خاصیت تجمع پذیری و ضد اتصالی سویه های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه های بالینی و استاندارد پاتوژن های شاخص. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1398؛ 17(6): 583-595. magiran.com/p1954517
Sadegh Cheraghi Saray, Ali Hosseinkhani , Akbar Taghizadeh, Hamid Mohammadzadeh, Evaluation of Co-aggregation and Anti-Adhesive Effects of Selenium Nanoparticles and Selected Probiotic Strains on Clinical and Standard Strains of Index Pathogens, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2019; 17(6): 583-595. magiran.com/p1954517
صادق چراغی سرای، علی حسین خانی ، اکبر تقی زاده، حمید محمدزاده، "بررسی خاصیت تجمع پذیری و ضد اتصالی سویه های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه های بالینی و استاندارد پاتوژن های شاخص"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 17، شماره 6 (1398): 583-595. magiran.com/p1954517
Sadegh Cheraghi Saray, Ali Hosseinkhani , Akbar Taghizadeh, Hamid Mohammadzadeh, "Evaluation of Co-aggregation and Anti-Adhesive Effects of Selenium Nanoparticles and Selected Probiotic Strains on Clinical and Standard Strains of Index Pathogens", Jundishapur Scientific Medical Journal 17, no.6 (2019): 583-595. magiran.com/p1954517
صادق چراغی سرای، علی حسین خانی ، اکبر تقی زاده، حمید محمدزاده، (1398). 'بررسی خاصیت تجمع پذیری و ضد اتصالی سویه های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه های بالینی و استاندارد پاتوژن های شاخص'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(6)، صص.583-595. magiran.com/p1954517
Sadegh Cheraghi Saray, Ali Hosseinkhani , Akbar Taghizadeh, Hamid Mohammadzadeh, (2019). 'Evaluation of Co-aggregation and Anti-Adhesive Effects of Selenium Nanoparticles and Selected Probiotic Strains on Clinical and Standard Strains of Index Pathogens', Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(6), pp.583-595. magiran.com/p1954517
صادق چراغی سرای؛ علی حسین خانی ؛ اکبر تقی زاده؛ حمید محمدزاده. "بررسی خاصیت تجمع پذیری و ضد اتصالی سویه های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه های بالینی و استاندارد پاتوژن های شاخص". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17 ،6 ، 1398، 583-595. magiran.com/p1954517
Sadegh Cheraghi Saray; Ali Hosseinkhani ; Akbar Taghizadeh; Hamid Mohammadzadeh. "Evaluation of Co-aggregation and Anti-Adhesive Effects of Selenium Nanoparticles and Selected Probiotic Strains on Clinical and Standard Strains of Index Pathogens", Jundishapur Scientific Medical Journal, 17, 6, 2019, 583-595. magiran.com/p1954517
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال