ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا حسینی، محمد خدایی وله زاقرد ، علی سعیدی، (1398). بررسی ثبات عملکرد در صندوق های سرمایه گذاری سهام، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 8(24)، 63-77. magiran.com/p1954566
Mahsa Hosseini, Mohammad Khodaei Valahzaghard , Ali Saeedi, (2019). Performance Persistence Investigation in Equity Mutual Funds, Financial Management Perspective, 8(24), 63-77. magiran.com/p1954566
مهسا حسینی، محمد خدایی وله زاقرد ، علی سعیدی، بررسی ثبات عملکرد در صندوق های سرمایه گذاری سهام. فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 1398؛ 8(24): 63-77. magiran.com/p1954566
Mahsa Hosseini, Mohammad Khodaei Valahzaghard , Ali Saeedi, Performance Persistence Investigation in Equity Mutual Funds, Financial Management Perspective, 2019; 8(24): 63-77. magiran.com/p1954566
مهسا حسینی، محمد خدایی وله زاقرد ، علی سعیدی، "بررسی ثبات عملکرد در صندوق های سرمایه گذاری سهام"، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری 8، شماره 24 (1398): 63-77. magiran.com/p1954566
Mahsa Hosseini, Mohammad Khodaei Valahzaghard , Ali Saeedi, "Performance Persistence Investigation in Equity Mutual Funds", Financial Management Perspective 8, no.24 (2019): 63-77. magiran.com/p1954566
مهسا حسینی، محمد خدایی وله زاقرد ، علی سعیدی، (1398). 'بررسی ثبات عملکرد در صندوق های سرمایه گذاری سهام'، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 8(24)، صص.63-77. magiran.com/p1954566
Mahsa Hosseini, Mohammad Khodaei Valahzaghard , Ali Saeedi, (2019). 'Performance Persistence Investigation in Equity Mutual Funds', Financial Management Perspective, 8(24), pp.63-77. magiran.com/p1954566
مهسا حسینی؛ محمد خدایی وله زاقرد ؛ علی سعیدی. "بررسی ثبات عملکرد در صندوق های سرمایه گذاری سهام". فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 8 ،24 ، 1398، 63-77. magiran.com/p1954566
Mahsa Hosseini; Mohammad Khodaei Valahzaghard ; Ali Saeedi. "Performance Persistence Investigation in Equity Mutual Funds", Financial Management Perspective, 8, 24, 2019, 63-77. magiran.com/p1954566
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال