ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت الله صادقی ، مسلم نیلچی، (1398). پایدار سازی شاخه نگارهای مالی به عنوان روشی برای اندازه گیری تغییرات سیستمیک ( مطالعه ای در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران)، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 8(24)، 103-127. magiran.com/p1954570
Hojjatollah Sadeqi , Moslem Nilchi, (2019). Stabilization of Financial Dendrograms as a Method of Systemic Changes Measurement (A Study of TSE’s Indices), Financial Management Perspective, 8(24), 103-127. magiran.com/p1954570
حجت الله صادقی ، مسلم نیلچی، پایدار سازی شاخه نگارهای مالی به عنوان روشی برای اندازه گیری تغییرات سیستمیک ( مطالعه ای در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 1398؛ 8(24): 103-127. magiran.com/p1954570
Hojjatollah Sadeqi , Moslem Nilchi, Stabilization of Financial Dendrograms as a Method of Systemic Changes Measurement (A Study of TSE’s Indices), Financial Management Perspective, 2019; 8(24): 103-127. magiran.com/p1954570
حجت الله صادقی ، مسلم نیلچی، "پایدار سازی شاخه نگارهای مالی به عنوان روشی برای اندازه گیری تغییرات سیستمیک ( مطالعه ای در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران)"، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری 8، شماره 24 (1398): 103-127. magiran.com/p1954570
Hojjatollah Sadeqi , Moslem Nilchi, "Stabilization of Financial Dendrograms as a Method of Systemic Changes Measurement (A Study of TSE’s Indices)", Financial Management Perspective 8, no.24 (2019): 103-127. magiran.com/p1954570
حجت الله صادقی ، مسلم نیلچی، (1398). 'پایدار سازی شاخه نگارهای مالی به عنوان روشی برای اندازه گیری تغییرات سیستمیک ( مطالعه ای در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران)'، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 8(24)، صص.103-127. magiran.com/p1954570
Hojjatollah Sadeqi , Moslem Nilchi, (2019). 'Stabilization of Financial Dendrograms as a Method of Systemic Changes Measurement (A Study of TSE’s Indices)', Financial Management Perspective, 8(24), pp.103-127. magiran.com/p1954570
حجت الله صادقی ؛ مسلم نیلچی. "پایدار سازی شاخه نگارهای مالی به عنوان روشی برای اندازه گیری تغییرات سیستمیک ( مطالعه ای در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران)". فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 8 ،24 ، 1398، 103-127. magiran.com/p1954570
Hojjatollah Sadeqi ; Moslem Nilchi. "Stabilization of Financial Dendrograms as a Method of Systemic Changes Measurement (A Study of TSE’s Indices)", Financial Management Perspective, 8, 24, 2019, 103-127. magiran.com/p1954570
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال