ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول طهماسبی، علی اصغر انواری رستمی ، سید جلال صادقی شریف، عباس خورشیدی، (1398). محتوای اطلاعاتی شاخص های سرمایه فکری و عملکرد مالی در پیش بینی درماندگی مالی با رویکرد داده کاوی، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 8(24)، 129-158. magiran.com/p1954574
Rasoul Tahmasbi, Ali Asghar Anvary Rostamy , Seyed Jalal Sadeghi Sharif, Abbas Khorshidi, (2019). Information Content of Intellectual Capital and Financial Performance Indicators in Financial Prediction by Data Mining Approach, Financial Management Perspective, 8(24), 129-158. magiran.com/p1954574
رسول طهماسبی، علی اصغر انواری رستمی ، سید جلال صادقی شریف، عباس خورشیدی، محتوای اطلاعاتی شاخص های سرمایه فکری و عملکرد مالی در پیش بینی درماندگی مالی با رویکرد داده کاوی. فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 1398؛ 8(24): 129-158. magiran.com/p1954574
Rasoul Tahmasbi, Ali Asghar Anvary Rostamy , Seyed Jalal Sadeghi Sharif, Abbas Khorshidi, Information Content of Intellectual Capital and Financial Performance Indicators in Financial Prediction by Data Mining Approach, Financial Management Perspective, 2019; 8(24): 129-158. magiran.com/p1954574
رسول طهماسبی، علی اصغر انواری رستمی ، سید جلال صادقی شریف، عباس خورشیدی، "محتوای اطلاعاتی شاخص های سرمایه فکری و عملکرد مالی در پیش بینی درماندگی مالی با رویکرد داده کاوی"، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری 8، شماره 24 (1398): 129-158. magiran.com/p1954574
Rasoul Tahmasbi, Ali Asghar Anvary Rostamy , Seyed Jalal Sadeghi Sharif, Abbas Khorshidi, "Information Content of Intellectual Capital and Financial Performance Indicators in Financial Prediction by Data Mining Approach", Financial Management Perspective 8, no.24 (2019): 129-158. magiran.com/p1954574
رسول طهماسبی، علی اصغر انواری رستمی ، سید جلال صادقی شریف، عباس خورشیدی، (1398). 'محتوای اطلاعاتی شاخص های سرمایه فکری و عملکرد مالی در پیش بینی درماندگی مالی با رویکرد داده کاوی'، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 8(24)، صص.129-158. magiran.com/p1954574
Rasoul Tahmasbi, Ali Asghar Anvary Rostamy , Seyed Jalal Sadeghi Sharif, Abbas Khorshidi, (2019). 'Information Content of Intellectual Capital and Financial Performance Indicators in Financial Prediction by Data Mining Approach', Financial Management Perspective, 8(24), pp.129-158. magiran.com/p1954574
رسول طهماسبی؛ علی اصغر انواری رستمی ؛ سید جلال صادقی شریف؛ عباس خورشیدی. "محتوای اطلاعاتی شاخص های سرمایه فکری و عملکرد مالی در پیش بینی درماندگی مالی با رویکرد داده کاوی". فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 8 ،24 ، 1398، 129-158. magiran.com/p1954574
Rasoul Tahmasbi; Ali Asghar Anvary Rostamy ; Seyed Jalal Sadeghi Sharif; Abbas Khorshidi. "Information Content of Intellectual Capital and Financial Performance Indicators in Financial Prediction by Data Mining Approach", Financial Management Perspective, 8, 24, 2019, 129-158. magiran.com/p1954574
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال