ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی دسترس، مارال سلطان زاده، سیدهادی پیغمبردوست، (1398). تولید نوشیدنی پروبیوتیک غله ای بهینه شده به روش سطح پاسخ و بررسی ویژگی های آن، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14(1)، 47-56. magiran.com/p1954583
M Dastras, M Soltanzadeh, H Peighambardoust, (2019). Production of Cereal- based Probiotic Beverage Optimized by Response Surface Methodology and Investigation of Its Properties, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14(1), 47-56. magiran.com/p1954583
مهدی دسترس، مارال سلطان زاده، سیدهادی پیغمبردوست، تولید نوشیدنی پروبیوتیک غله ای بهینه شده به روش سطح پاسخ و بررسی ویژگی های آن. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 14(1): 47-56. magiran.com/p1954583
M Dastras, M Soltanzadeh, H Peighambardoust, Production of Cereal- based Probiotic Beverage Optimized by Response Surface Methodology and Investigation of Its Properties, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 2019; 14(1): 47-56. magiran.com/p1954583
مهدی دسترس، مارال سلطان زاده، سیدهادی پیغمبردوست، "تولید نوشیدنی پروبیوتیک غله ای بهینه شده به روش سطح پاسخ و بررسی ویژگی های آن"، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 14، شماره 1 (1398): 47-56. magiran.com/p1954583
M Dastras, M Soltanzadeh, H Peighambardoust, "Production of Cereal- based Probiotic Beverage Optimized by Response Surface Methodology and Investigation of Its Properties", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 14, no.1 (2019): 47-56. magiran.com/p1954583
مهدی دسترس، مارال سلطان زاده، سیدهادی پیغمبردوست، (1398). 'تولید نوشیدنی پروبیوتیک غله ای بهینه شده به روش سطح پاسخ و بررسی ویژگی های آن'، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14(1)، صص.47-56. magiran.com/p1954583
M Dastras, M Soltanzadeh, H Peighambardoust, (2019). 'Production of Cereal- based Probiotic Beverage Optimized by Response Surface Methodology and Investigation of Its Properties', Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14(1), pp.47-56. magiran.com/p1954583
مهدی دسترس؛ مارال سلطان زاده؛ سیدهادی پیغمبردوست. "تولید نوشیدنی پروبیوتیک غله ای بهینه شده به روش سطح پاسخ و بررسی ویژگی های آن". فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14 ،1 ، 1398، 47-56. magiran.com/p1954583
M Dastras; M Soltanzadeh; H Peighambardoust. "Production of Cereal- based Probiotic Beverage Optimized by Response Surface Methodology and Investigation of Its Properties", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14, 1, 2019, 47-56. magiran.com/p1954583
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال