ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما کاوه، علیرضا صادقی ماهونک، محمد قربانی، سید مهدی جعفری، خشایار سرابندی، (1398). بهینه سازی عوامل موثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ی دانه شنبلیله با استفاده از روش سطح پاسخ، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14(1)، 77-88. magiran.com/p1954586
Sh Kaveh, AR Sadeghimahoonak, M Ghorbani, M Jafari, Kh Sarabandi, (2019). Optimization of Factors Affecting the Antioxidant Activity of Fenugreek Seed’s Protein Hydrolysate by Response Surface Methodology, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14(1), 77-88. magiran.com/p1954586
شیما کاوه، علیرضا صادقی ماهونک، محمد قربانی، سید مهدی جعفری، خشایار سرابندی، بهینه سازی عوامل موثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ی دانه شنبلیله با استفاده از روش سطح پاسخ. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 14(1): 77-88. magiran.com/p1954586
Sh Kaveh, AR Sadeghimahoonak, M Ghorbani, M Jafari, Kh Sarabandi, Optimization of Factors Affecting the Antioxidant Activity of Fenugreek Seed’s Protein Hydrolysate by Response Surface Methodology, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 2019; 14(1): 77-88. magiran.com/p1954586
شیما کاوه، علیرضا صادقی ماهونک، محمد قربانی، سید مهدی جعفری، خشایار سرابندی، "بهینه سازی عوامل موثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ی دانه شنبلیله با استفاده از روش سطح پاسخ"، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 14، شماره 1 (1398): 77-88. magiran.com/p1954586
Sh Kaveh, AR Sadeghimahoonak, M Ghorbani, M Jafari, Kh Sarabandi, "Optimization of Factors Affecting the Antioxidant Activity of Fenugreek Seed’s Protein Hydrolysate by Response Surface Methodology", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 14, no.1 (2019): 77-88. magiran.com/p1954586
شیما کاوه، علیرضا صادقی ماهونک، محمد قربانی، سید مهدی جعفری، خشایار سرابندی، (1398). 'بهینه سازی عوامل موثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ی دانه شنبلیله با استفاده از روش سطح پاسخ'، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14(1)، صص.77-88. magiran.com/p1954586
Sh Kaveh, AR Sadeghimahoonak, M Ghorbani, M Jafari, Kh Sarabandi, (2019). 'Optimization of Factors Affecting the Antioxidant Activity of Fenugreek Seed’s Protein Hydrolysate by Response Surface Methodology', Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14(1), pp.77-88. magiran.com/p1954586
شیما کاوه؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ سید مهدی جعفری؛ خشایار سرابندی. "بهینه سازی عوامل موثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ی دانه شنبلیله با استفاده از روش سطح پاسخ". فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14 ،1 ، 1398، 77-88. magiran.com/p1954586
Sh Kaveh; AR Sadeghimahoonak; M Ghorbani; M Jafari; Kh Sarabandi. "Optimization of Factors Affecting the Antioxidant Activity of Fenugreek Seed’s Protein Hydrolysate by Response Surface Methodology", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14, 1, 2019, 77-88. magiran.com/p1954586
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال