ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم عبادی، محمدرضا بی همتا، رامین بهمنی، (1397). بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه رگرسیون برخی صفات در 30 رقم زیتون ایرانی و خارجی با استفاده از صفات کمی و کیفی، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، 845-858. magiran.com/p1954593
Rahim Ebadi, Mohammadreza Bihamta , Ramin Bahmani, (2019). Assessment of genetic variation between some of the Iranian and foreign olive cultivars with using of quantitative and qualitative traits, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), 845-858. magiran.com/p1954593
رحیم عبادی، محمدرضا بی همتا، رامین بهمنی، بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه رگرسیون برخی صفات در 30 رقم زیتون ایرانی و خارجی با استفاده از صفات کمی و کیفی. مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(4): 845-858. magiran.com/p1954593
Rahim Ebadi, Mohammadreza Bihamta , Ramin Bahmani, Assessment of genetic variation between some of the Iranian and foreign olive cultivars with using of quantitative and qualitative traits, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 49(4): 845-858. magiran.com/p1954593
رحیم عبادی، محمدرضا بی همتا، رامین بهمنی، "بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه رگرسیون برخی صفات در 30 رقم زیتون ایرانی و خارجی با استفاده از صفات کمی و کیفی"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 4 (1397): 845-858. magiran.com/p1954593
Rahim Ebadi, Mohammadreza Bihamta , Ramin Bahmani, "Assessment of genetic variation between some of the Iranian and foreign olive cultivars with using of quantitative and qualitative traits", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.4 (2019): 845-858. magiran.com/p1954593
رحیم عبادی، محمدرضا بی همتا، رامین بهمنی، (1397). 'بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه رگرسیون برخی صفات در 30 رقم زیتون ایرانی و خارجی با استفاده از صفات کمی و کیفی'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، صص.845-858. magiran.com/p1954593
Rahim Ebadi, Mohammadreza Bihamta , Ramin Bahmani, (2019). 'Assessment of genetic variation between some of the Iranian and foreign olive cultivars with using of quantitative and qualitative traits', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), pp.845-858. magiran.com/p1954593
رحیم عبادی؛ محمدرضا بی همتا؛ رامین بهمنی. "بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه رگرسیون برخی صفات در 30 رقم زیتون ایرانی و خارجی با استفاده از صفات کمی و کیفی". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،4 ، 1397، 845-858. magiran.com/p1954593
Rahim Ebadi; Mohammadreza Bihamta ; Ramin Bahmani. "Assessment of genetic variation between some of the Iranian and foreign olive cultivars with using of quantitative and qualitative traits", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 4, 2019, 845-858. magiran.com/p1954593
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال