ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوذر اسدی، محمد رضا عبداللهی، علی رضا زبرجدی، (1397). بررسی اثر تنظیم ‏کننده ‏های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.)، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، 859-868. magiran.com/p1954594
Abozar Asadi, Alireza Zebarjadi , Mohammad Reza Abdollahi, (2019). The influence of plant regulators on callus and embryo induction in cucumber (Cucumis sativus L.) anther culture, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), 859-868. magiran.com/p1954594
ابوذر اسدی، محمد رضا عبداللهی، علی رضا زبرجدی، بررسی اثر تنظیم ‏کننده ‏های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.). مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(4): 859-868. magiran.com/p1954594
Abozar Asadi, Alireza Zebarjadi , Mohammad Reza Abdollahi, The influence of plant regulators on callus and embryo induction in cucumber (Cucumis sativus L.) anther culture, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 49(4): 859-868. magiran.com/p1954594
ابوذر اسدی، محمد رضا عبداللهی، علی رضا زبرجدی، "بررسی اثر تنظیم ‏کننده ‏های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.)"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 4 (1397): 859-868. magiran.com/p1954594
Abozar Asadi, Alireza Zebarjadi , Mohammad Reza Abdollahi, "The influence of plant regulators on callus and embryo induction in cucumber (Cucumis sativus L.) anther culture", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.4 (2019): 859-868. magiran.com/p1954594
ابوذر اسدی، محمد رضا عبداللهی، علی رضا زبرجدی، (1397). 'بررسی اثر تنظیم ‏کننده ‏های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.)'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، صص.859-868. magiran.com/p1954594
Abozar Asadi, Alireza Zebarjadi , Mohammad Reza Abdollahi, (2019). 'The influence of plant regulators on callus and embryo induction in cucumber (Cucumis sativus L.) anther culture', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), pp.859-868. magiran.com/p1954594
ابوذر اسدی؛ محمد رضا عبداللهی؛ علی رضا زبرجدی. "بررسی اثر تنظیم ‏کننده ‏های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.)". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،4 ، 1397، 859-868. magiran.com/p1954594
Abozar Asadi; Alireza Zebarjadi ; Mohammad Reza Abdollahi. "The influence of plant regulators on callus and embryo induction in cucumber (Cucumis sativus L.) anther culture", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 4, 2019, 859-868. magiran.com/p1954594
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال