ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین مزاری منقابی، مجتبی دل شاد، عبدالکریم کاشی، (1397). تاثیر خصوصیات فیزیکی بسترهای کاشت بر رشد و کارایی مصرف آب در پرورش نشای گوجه فرنگی گل خانه ای، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، 869-880. magiran.com/p1954595
Hossein Mazari, Mojtaba Delshad , Abdolkarim Kashi, (2019). The effects of substrate physical properties on growth and irrigation water use efficiency of greenhouse tomato transplant, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), 869-880. magiran.com/p1954595
حسین مزاری منقابی، مجتبی دل شاد، عبدالکریم کاشی، تاثیر خصوصیات فیزیکی بسترهای کاشت بر رشد و کارایی مصرف آب در پرورش نشای گوجه فرنگی گل خانه ای. مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(4): 869-880. magiran.com/p1954595
Hossein Mazari, Mojtaba Delshad , Abdolkarim Kashi, The effects of substrate physical properties on growth and irrigation water use efficiency of greenhouse tomato transplant, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 49(4): 869-880. magiran.com/p1954595
حسین مزاری منقابی، مجتبی دل شاد، عبدالکریم کاشی، "تاثیر خصوصیات فیزیکی بسترهای کاشت بر رشد و کارایی مصرف آب در پرورش نشای گوجه فرنگی گل خانه ای"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 4 (1397): 869-880. magiran.com/p1954595
Hossein Mazari, Mojtaba Delshad , Abdolkarim Kashi, "The effects of substrate physical properties on growth and irrigation water use efficiency of greenhouse tomato transplant", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.4 (2019): 869-880. magiran.com/p1954595
حسین مزاری منقابی، مجتبی دل شاد، عبدالکریم کاشی، (1397). 'تاثیر خصوصیات فیزیکی بسترهای کاشت بر رشد و کارایی مصرف آب در پرورش نشای گوجه فرنگی گل خانه ای'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، صص.869-880. magiran.com/p1954595
Hossein Mazari, Mojtaba Delshad , Abdolkarim Kashi, (2019). 'The effects of substrate physical properties on growth and irrigation water use efficiency of greenhouse tomato transplant', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), pp.869-880. magiran.com/p1954595
حسین مزاری منقابی؛ مجتبی دل شاد؛ عبدالکریم کاشی. "تاثیر خصوصیات فیزیکی بسترهای کاشت بر رشد و کارایی مصرف آب در پرورش نشای گوجه فرنگی گل خانه ای". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،4 ، 1397، 869-880. magiran.com/p1954595
Hossein Mazari; Mojtaba Delshad ; Abdolkarim Kashi. "The effects of substrate physical properties on growth and irrigation water use efficiency of greenhouse tomato transplant", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 4, 2019, 869-880. magiran.com/p1954595
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال