ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد اکبری، رضا فتوحی قزوینی، مهدی طاهری، آرش محمدی، (1397). ارزیابی شاخص های کیفی روغن پنج رقم زیتون در منطقه طارم زنجان، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، 925-937. magiran.com/p1954600
Farhad Akbari , Reza Fotouhi Ghazvini, Mehdi Taheri, Arash Mohammadi, (2019). Evaluation of oil quality indices of five olive cultivars in Tarom region of Zanjan, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), 925-937. magiran.com/p1954600
فرهاد اکبری، رضا فتوحی قزوینی، مهدی طاهری، آرش محمدی، ارزیابی شاخص های کیفی روغن پنج رقم زیتون در منطقه طارم زنجان. مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(4): 925-937. magiran.com/p1954600
Farhad Akbari , Reza Fotouhi Ghazvini, Mehdi Taheri, Arash Mohammadi, Evaluation of oil quality indices of five olive cultivars in Tarom region of Zanjan, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 49(4): 925-937. magiran.com/p1954600
فرهاد اکبری، رضا فتوحی قزوینی، مهدی طاهری، آرش محمدی، "ارزیابی شاخص های کیفی روغن پنج رقم زیتون در منطقه طارم زنجان"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 4 (1397): 925-937. magiran.com/p1954600
Farhad Akbari , Reza Fotouhi Ghazvini, Mehdi Taheri, Arash Mohammadi, "Evaluation of oil quality indices of five olive cultivars in Tarom region of Zanjan", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.4 (2019): 925-937. magiran.com/p1954600
فرهاد اکبری، رضا فتوحی قزوینی، مهدی طاهری، آرش محمدی، (1397). 'ارزیابی شاخص های کیفی روغن پنج رقم زیتون در منطقه طارم زنجان'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، صص.925-937. magiran.com/p1954600
Farhad Akbari , Reza Fotouhi Ghazvini, Mehdi Taheri, Arash Mohammadi, (2019). 'Evaluation of oil quality indices of five olive cultivars in Tarom region of Zanjan', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), pp.925-937. magiran.com/p1954600
فرهاد اکبری؛ رضا فتوحی قزوینی؛ مهدی طاهری؛ آرش محمدی. "ارزیابی شاخص های کیفی روغن پنج رقم زیتون در منطقه طارم زنجان". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،4 ، 1397، 925-937. magiran.com/p1954600
Farhad Akbari ; Reza Fotouhi Ghazvini; Mehdi Taheri; Arash Mohammadi. "Evaluation of oil quality indices of five olive cultivars in Tarom region of Zanjan", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 4, 2019, 925-937. magiran.com/p1954600
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال