ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بیات، محمد حسین امینی فرد، مرتضی علی رضایی نقندر، (1397). تاثیر کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی خصوصیات رویشی، زینتی و عملکرد بنه در گونه وحشی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss)، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، 939-947. magiran.com/p1954601
Hassan Bayat , Mohammad Hossein Aminifard, Morteza Alirezaie Noghondar, (2019). The effects of NPK fertilizers on growth, ornamental traits and corm yield of wild species of colchicum (Colchicum kotschyi Bioss), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), 939-947. magiran.com/p1954601
حسن بیات، محمد حسین امینی فرد، مرتضی علی رضایی نقندر، تاثیر کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی خصوصیات رویشی، زینتی و عملکرد بنه در گونه وحشی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss). مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(4): 939-947. magiran.com/p1954601
Hassan Bayat , Mohammad Hossein Aminifard, Morteza Alirezaie Noghondar, The effects of NPK fertilizers on growth, ornamental traits and corm yield of wild species of colchicum (Colchicum kotschyi Bioss), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 49(4): 939-947. magiran.com/p1954601
حسن بیات، محمد حسین امینی فرد، مرتضی علی رضایی نقندر، "تاثیر کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی خصوصیات رویشی، زینتی و عملکرد بنه در گونه وحشی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss)"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 4 (1397): 939-947. magiran.com/p1954601
Hassan Bayat , Mohammad Hossein Aminifard, Morteza Alirezaie Noghondar, "The effects of NPK fertilizers on growth, ornamental traits and corm yield of wild species of colchicum (Colchicum kotschyi Bioss)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.4 (2019): 939-947. magiran.com/p1954601
حسن بیات، محمد حسین امینی فرد، مرتضی علی رضایی نقندر، (1397). 'تاثیر کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی خصوصیات رویشی، زینتی و عملکرد بنه در گونه وحشی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss)'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، صص.939-947. magiran.com/p1954601
Hassan Bayat , Mohammad Hossein Aminifard, Morteza Alirezaie Noghondar, (2019). 'The effects of NPK fertilizers on growth, ornamental traits and corm yield of wild species of colchicum (Colchicum kotschyi Bioss)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), pp.939-947. magiran.com/p1954601
حسن بیات؛ محمد حسین امینی فرد؛ مرتضی علی رضایی نقندر. "تاثیر کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی خصوصیات رویشی، زینتی و عملکرد بنه در گونه وحشی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss)". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،4 ، 1397، 939-947. magiran.com/p1954601
Hassan Bayat ; Mohammad Hossein Aminifard; Morteza Alirezaie Noghondar. "The effects of NPK fertilizers on growth, ornamental traits and corm yield of wild species of colchicum (Colchicum kotschyi Bioss)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 4, 2019, 939-947. magiran.com/p1954601
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال