ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالستار دارابی، حامد حسن زاده، علی رضا پرکاسی، احمد موسی پور گرجی، (1397). ارزیابی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ژنوتیپ های پیاز روز کوتاه در مناطق جنوب ایران با استفاده ازروش گرافیکی GGE biplot، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، 959-972. magiran.com/p1954603
Hamed Hassanzadeh, Ali Reza Parkasi, Ahmad Mousapour Gorji, (2019). Stability of yield and other important characters of short day onion genotypes in south regions of Iran using graphical GGE biplot method, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), 959-972. magiran.com/p1954603
عبدالستار دارابی، حامد حسن زاده، علی رضا پرکاسی، احمد موسی پور گرجی، ارزیابی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ژنوتیپ های پیاز روز کوتاه در مناطق جنوب ایران با استفاده ازروش گرافیکی GGE biplot. مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(4): 959-972. magiran.com/p1954603
Hamed Hassanzadeh, Ali Reza Parkasi, Ahmad Mousapour Gorji, Stability of yield and other important characters of short day onion genotypes in south regions of Iran using graphical GGE biplot method, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 49(4): 959-972. magiran.com/p1954603
عبدالستار دارابی، حامد حسن زاده، علی رضا پرکاسی، احمد موسی پور گرجی، "ارزیابی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ژنوتیپ های پیاز روز کوتاه در مناطق جنوب ایران با استفاده ازروش گرافیکی GGE biplot"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 4 (1397): 959-972. magiran.com/p1954603
Hamed Hassanzadeh, Ali Reza Parkasi, Ahmad Mousapour Gorji, "Stability of yield and other important characters of short day onion genotypes in south regions of Iran using graphical GGE biplot method", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.4 (2019): 959-972. magiran.com/p1954603
عبدالستار دارابی، حامد حسن زاده، علی رضا پرکاسی، احمد موسی پور گرجی، (1397). 'ارزیابی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ژنوتیپ های پیاز روز کوتاه در مناطق جنوب ایران با استفاده ازروش گرافیکی GGE biplot'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، صص.959-972. magiran.com/p1954603
Hamed Hassanzadeh, Ali Reza Parkasi, Ahmad Mousapour Gorji, (2019). 'Stability of yield and other important characters of short day onion genotypes in south regions of Iran using graphical GGE biplot method', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), pp.959-972. magiran.com/p1954603
عبدالستار دارابی؛ حامد حسن زاده؛ علی رضا پرکاسی؛ احمد موسی پور گرجی. "ارزیابی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ژنوتیپ های پیاز روز کوتاه در مناطق جنوب ایران با استفاده ازروش گرافیکی GGE biplot". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،4 ، 1397، 959-972. magiran.com/p1954603
Hamed Hassanzadeh; Ali Reza Parkasi; Ahmad Mousapour Gorji. "Stability of yield and other important characters of short day onion genotypes in south regions of Iran using graphical GGE biplot method", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 4, 2019, 959-972. magiran.com/p1954603
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال