ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه طبسی، محمدرضا حسندخت، محمدرضا فتاحی مقدم، (1397). برآورد ترکیب پذیری و هتروزیس در برخی از لاین های کاهوی ایرانی از طریق تلاقی دای آلل، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، 981-992. magiran.com/p1954605
Atefeh Tabasi, Mohammadreza Hassandokht , Mohammadreza Fattahimoghaddam, (2019). Estimation of combining ability and heterosis in some Iranian lettuce lines using diallel crosses analysis, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), 981-992. magiran.com/p1954605
عاطفه طبسی، محمدرضا حسندخت، محمدرضا فتاحی مقدم، برآورد ترکیب پذیری و هتروزیس در برخی از لاین های کاهوی ایرانی از طریق تلاقی دای آلل. مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(4): 981-992. magiran.com/p1954605
Atefeh Tabasi, Mohammadreza Hassandokht , Mohammadreza Fattahimoghaddam, Estimation of combining ability and heterosis in some Iranian lettuce lines using diallel crosses analysis, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 49(4): 981-992. magiran.com/p1954605
عاطفه طبسی، محمدرضا حسندخت، محمدرضا فتاحی مقدم، "برآورد ترکیب پذیری و هتروزیس در برخی از لاین های کاهوی ایرانی از طریق تلاقی دای آلل"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 4 (1397): 981-992. magiran.com/p1954605
Atefeh Tabasi, Mohammadreza Hassandokht , Mohammadreza Fattahimoghaddam, "Estimation of combining ability and heterosis in some Iranian lettuce lines using diallel crosses analysis", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.4 (2019): 981-992. magiran.com/p1954605
عاطفه طبسی، محمدرضا حسندخت، محمدرضا فتاحی مقدم، (1397). 'برآورد ترکیب پذیری و هتروزیس در برخی از لاین های کاهوی ایرانی از طریق تلاقی دای آلل'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، صص.981-992. magiran.com/p1954605
Atefeh Tabasi, Mohammadreza Hassandokht , Mohammadreza Fattahimoghaddam, (2019). 'Estimation of combining ability and heterosis in some Iranian lettuce lines using diallel crosses analysis', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), pp.981-992. magiran.com/p1954605
عاطفه طبسی؛ محمدرضا حسندخت؛ محمدرضا فتاحی مقدم. "برآورد ترکیب پذیری و هتروزیس در برخی از لاین های کاهوی ایرانی از طریق تلاقی دای آلل". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،4 ، 1397، 981-992. magiran.com/p1954605
Atefeh Tabasi; Mohammadreza Hassandokht ; Mohammadreza Fattahimoghaddam. "Estimation of combining ability and heterosis in some Iranian lettuce lines using diallel crosses analysis", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 4, 2019, 981-992. magiran.com/p1954605
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال