ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم بدوی، محمد محمودی سورستانی، مریم ذوالفقاری، علی اشرف جعفری، (1397). مقایسه عملکرد دانه، کمیت و کیفیت روغن ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L.)، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، 993-1002. magiran.com/p1954606
Maryam Badwi, Mohammad Mahmoodi Sourestani , Maryam Zolfaghari, Ali Ashraf Jafari, (2019). The comparion on seed and oil yields, oil quantity and quality of Flaxseed (Linum usitatissimum L.) cultivars and accessions, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), 993-1002. magiran.com/p1954606
مریم بدوی، محمد محمودی سورستانی، مریم ذوالفقاری، علی اشرف جعفری، مقایسه عملکرد دانه، کمیت و کیفیت روغن ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L.). مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(4): 993-1002. magiran.com/p1954606
Maryam Badwi, Mohammad Mahmoodi Sourestani , Maryam Zolfaghari, Ali Ashraf Jafari, The comparion on seed and oil yields, oil quantity and quality of Flaxseed (Linum usitatissimum L.) cultivars and accessions, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 49(4): 993-1002. magiran.com/p1954606
مریم بدوی، محمد محمودی سورستانی، مریم ذوالفقاری، علی اشرف جعفری، "مقایسه عملکرد دانه، کمیت و کیفیت روغن ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L.)"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 4 (1397): 993-1002. magiran.com/p1954606
Maryam Badwi, Mohammad Mahmoodi Sourestani , Maryam Zolfaghari, Ali Ashraf Jafari, "The comparion on seed and oil yields, oil quantity and quality of Flaxseed (Linum usitatissimum L.) cultivars and accessions", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.4 (2019): 993-1002. magiran.com/p1954606
مریم بدوی، محمد محمودی سورستانی، مریم ذوالفقاری، علی اشرف جعفری، (1397). 'مقایسه عملکرد دانه، کمیت و کیفیت روغن ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L.)'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، صص.993-1002. magiran.com/p1954606
Maryam Badwi, Mohammad Mahmoodi Sourestani , Maryam Zolfaghari, Ali Ashraf Jafari, (2019). 'The comparion on seed and oil yields, oil quantity and quality of Flaxseed (Linum usitatissimum L.) cultivars and accessions', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), pp.993-1002. magiran.com/p1954606
مریم بدوی؛ محمد محمودی سورستانی؛ مریم ذوالفقاری؛ علی اشرف جعفری. "مقایسه عملکرد دانه، کمیت و کیفیت روغن ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L.)". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،4 ، 1397، 993-1002. magiran.com/p1954606
Maryam Badwi; Mohammad Mahmoodi Sourestani ; Maryam Zolfaghari; Ali Ashraf Jafari. "The comparion on seed and oil yields, oil quantity and quality of Flaxseed (Linum usitatissimum L.) cultivars and accessions", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 4, 2019, 993-1002. magiran.com/p1954606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال