ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید بصیرت، امید قاسمی، مهرداد شهابیان، سید مجید موسوی، (1397). مطالعه وضعیت تغذیه ای باغ های پرتقال تامسون ناول شرق مازندران با استفاده از روش تشخیص چندگانه، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، 1003-1011. magiran.com/p1954607
Majid Basirat , Omid Ghasemi, Mehrdad Shahabian, Seyed Majid Mousavi, (2019). Study of the Nutritional Status in Thomson navel sweet orange orchards from East of Mazandaran by using the Compositional Nutrient Diagnosis (CND) method, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), 1003-1011. magiran.com/p1954607
مجید بصیرت، امید قاسمی، مهرداد شهابیان، سید مجید موسوی، مطالعه وضعیت تغذیه ای باغ های پرتقال تامسون ناول شرق مازندران با استفاده از روش تشخیص چندگانه. مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(4): 1003-1011. magiran.com/p1954607
Majid Basirat , Omid Ghasemi, Mehrdad Shahabian, Seyed Majid Mousavi, Study of the Nutritional Status in Thomson navel sweet orange orchards from East of Mazandaran by using the Compositional Nutrient Diagnosis (CND) method, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 49(4): 1003-1011. magiran.com/p1954607
مجید بصیرت، امید قاسمی، مهرداد شهابیان، سید مجید موسوی، "مطالعه وضعیت تغذیه ای باغ های پرتقال تامسون ناول شرق مازندران با استفاده از روش تشخیص چندگانه"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 4 (1397): 1003-1011. magiran.com/p1954607
Majid Basirat , Omid Ghasemi, Mehrdad Shahabian, Seyed Majid Mousavi, "Study of the Nutritional Status in Thomson navel sweet orange orchards from East of Mazandaran by using the Compositional Nutrient Diagnosis (CND) method", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.4 (2019): 1003-1011. magiran.com/p1954607
مجید بصیرت، امید قاسمی، مهرداد شهابیان، سید مجید موسوی، (1397). 'مطالعه وضعیت تغذیه ای باغ های پرتقال تامسون ناول شرق مازندران با استفاده از روش تشخیص چندگانه'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، صص.1003-1011. magiran.com/p1954607
Majid Basirat , Omid Ghasemi, Mehrdad Shahabian, Seyed Majid Mousavi, (2019). 'Study of the Nutritional Status in Thomson navel sweet orange orchards from East of Mazandaran by using the Compositional Nutrient Diagnosis (CND) method', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), pp.1003-1011. magiran.com/p1954607
مجید بصیرت؛ امید قاسمی؛ مهرداد شهابیان؛ سید مجید موسوی. "مطالعه وضعیت تغذیه ای باغ های پرتقال تامسون ناول شرق مازندران با استفاده از روش تشخیص چندگانه". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،4 ، 1397، 1003-1011. magiran.com/p1954607
Majid Basirat ; Omid Ghasemi; Mehrdad Shahabian; Seyed Majid Mousavi. "Study of the Nutritional Status in Thomson navel sweet orange orchards from East of Mazandaran by using the Compositional Nutrient Diagnosis (CND) method", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 4, 2019, 1003-1011. magiran.com/p1954607
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال