ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا اصغری، هاشم زارعی، حبیب شیرزاد، (1397). تاثیر کاربرد پس از برداشت نانو اکسید روی و کربوکسی متیل سلولز بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه شلیل (Prunus persica cv. Red gold)، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، 1025-1033. magiran.com/p1954609
Mohammadreza Asghari , Hashem Zarei, Habib Shirzad, (2019). Effects of nano-ZnO and carboxymethyl cellulose postharvest treatments on some physicochemical characteristics of nectarine (Prunus persica cv. Red gold), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), 1025-1033. magiran.com/p1954609
محمدرضا اصغری، هاشم زارعی، حبیب شیرزاد، تاثیر کاربرد پس از برداشت نانو اکسید روی و کربوکسی متیل سلولز بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه شلیل (Prunus persica cv. Red gold). مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(4): 1025-1033. magiran.com/p1954609
Mohammadreza Asghari , Hashem Zarei, Habib Shirzad, Effects of nano-ZnO and carboxymethyl cellulose postharvest treatments on some physicochemical characteristics of nectarine (Prunus persica cv. Red gold), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 49(4): 1025-1033. magiran.com/p1954609
محمدرضا اصغری، هاشم زارعی، حبیب شیرزاد، "تاثیر کاربرد پس از برداشت نانو اکسید روی و کربوکسی متیل سلولز بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه شلیل (Prunus persica cv. Red gold)"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 4 (1397): 1025-1033. magiran.com/p1954609
Mohammadreza Asghari , Hashem Zarei, Habib Shirzad, "Effects of nano-ZnO and carboxymethyl cellulose postharvest treatments on some physicochemical characteristics of nectarine (Prunus persica cv. Red gold)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.4 (2019): 1025-1033. magiran.com/p1954609
محمدرضا اصغری، هاشم زارعی، حبیب شیرزاد، (1397). 'تاثیر کاربرد پس از برداشت نانو اکسید روی و کربوکسی متیل سلولز بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه شلیل (Prunus persica cv. Red gold)'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، صص.1025-1033. magiran.com/p1954609
Mohammadreza Asghari , Hashem Zarei, Habib Shirzad, (2019). 'Effects of nano-ZnO and carboxymethyl cellulose postharvest treatments on some physicochemical characteristics of nectarine (Prunus persica cv. Red gold)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), pp.1025-1033. magiran.com/p1954609
محمدرضا اصغری؛ هاشم زارعی؛ حبیب شیرزاد. "تاثیر کاربرد پس از برداشت نانو اکسید روی و کربوکسی متیل سلولز بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه شلیل (Prunus persica cv. Red gold)". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،4 ، 1397، 1025-1033. magiran.com/p1954609
Mohammadreza Asghari ; Hashem Zarei; Habib Shirzad. "Effects of nano-ZnO and carboxymethyl cellulose postharvest treatments on some physicochemical characteristics of nectarine (Prunus persica cv. Red gold)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 4, 2019, 1025-1033. magiran.com/p1954609
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال