ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریال وارسته، سحر زمانی، (1397). اثر فیلم های بسته بندی مختلف بر قابلیت نگهداری و خصوصیات کیفی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، 1035-1044. magiran.com/p1954610
Feryal Varasteh , Sahar Zamani, (2019). The effect of different packaging films on storability and qualitative properties of button mushroom (Agaricus bisporus), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), 1035-1044. magiran.com/p1954610
فریال وارسته، سحر زمانی، اثر فیلم های بسته بندی مختلف بر قابلیت نگهداری و خصوصیات کیفی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus). مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(4): 1035-1044. magiran.com/p1954610
Feryal Varasteh , Sahar Zamani, The effect of different packaging films on storability and qualitative properties of button mushroom (Agaricus bisporus), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 49(4): 1035-1044. magiran.com/p1954610
فریال وارسته، سحر زمانی، "اثر فیلم های بسته بندی مختلف بر قابلیت نگهداری و خصوصیات کیفی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 4 (1397): 1035-1044. magiran.com/p1954610
Feryal Varasteh , Sahar Zamani, "The effect of different packaging films on storability and qualitative properties of button mushroom (Agaricus bisporus)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.4 (2019): 1035-1044. magiran.com/p1954610
فریال وارسته، سحر زمانی، (1397). 'اثر فیلم های بسته بندی مختلف بر قابلیت نگهداری و خصوصیات کیفی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، صص.1035-1044. magiran.com/p1954610
Feryal Varasteh , Sahar Zamani, (2019). 'The effect of different packaging films on storability and qualitative properties of button mushroom (Agaricus bisporus)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), pp.1035-1044. magiran.com/p1954610
فریال وارسته؛ سحر زمانی. "اثر فیلم های بسته بندی مختلف بر قابلیت نگهداری و خصوصیات کیفی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،4 ، 1397، 1035-1044. magiran.com/p1954610
Feryal Varasteh ; Sahar Zamani. "The effect of different packaging films on storability and qualitative properties of button mushroom (Agaricus bisporus)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 4, 2019, 1035-1044. magiran.com/p1954610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال