ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژده یوسفی، فاطمه ناظوری، سید حسین میردهقان، محمد حسین شمشیری، (1397). ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر انبارمانی میوه لیمو ترش (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime)، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، 1045-1059. magiran.com/p1954611
Mozhdeh Yousefi, Fatemeh Nazoori , Seyed Hossein Mirdehghan, Mohammad Hossein Shamshiri, (2019). Assessment the effect of salicylic acid on storage life of lime fruit (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), 1045-1059. magiran.com/p1954611
مژده یوسفی، فاطمه ناظوری، سید حسین میردهقان، محمد حسین شمشیری، ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر انبارمانی میوه لیمو ترش (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime). مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(4): 1045-1059. magiran.com/p1954611
Mozhdeh Yousefi, Fatemeh Nazoori , Seyed Hossein Mirdehghan, Mohammad Hossein Shamshiri, Assessment the effect of salicylic acid on storage life of lime fruit (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 49(4): 1045-1059. magiran.com/p1954611
مژده یوسفی، فاطمه ناظوری، سید حسین میردهقان، محمد حسین شمشیری، "ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر انبارمانی میوه لیمو ترش (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime)"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 4 (1397): 1045-1059. magiran.com/p1954611
Mozhdeh Yousefi, Fatemeh Nazoori , Seyed Hossein Mirdehghan, Mohammad Hossein Shamshiri, "Assessment the effect of salicylic acid on storage life of lime fruit (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.4 (2019): 1045-1059. magiran.com/p1954611
مژده یوسفی، فاطمه ناظوری، سید حسین میردهقان، محمد حسین شمشیری، (1397). 'ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر انبارمانی میوه لیمو ترش (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime)'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، صص.1045-1059. magiran.com/p1954611
Mozhdeh Yousefi, Fatemeh Nazoori , Seyed Hossein Mirdehghan, Mohammad Hossein Shamshiri, (2019). 'Assessment the effect of salicylic acid on storage life of lime fruit (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), pp.1045-1059. magiran.com/p1954611
مژده یوسفی؛ فاطمه ناظوری؛ سید حسین میردهقان؛ محمد حسین شمشیری. "ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر انبارمانی میوه لیمو ترش (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime)". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،4 ، 1397، 1045-1059. magiran.com/p1954611
Mozhdeh Yousefi; Fatemeh Nazoori ; Seyed Hossein Mirdehghan; Mohammad Hossein Shamshiri. "Assessment the effect of salicylic acid on storage life of lime fruit (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 4, 2019, 1045-1059. magiran.com/p1954611
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال