ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی شهبازی نژاد، محمد فیضیان، بهمن زاهدی، یحیی پرویزی، (1397). بررسی اثر تنش خشکی، سوپرجاذب و کود دامی بر صفات زراعی و شیمیایی در بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.))، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، 1061-1072. magiran.com/p1954612
Hadi Shahbazi Nejad, Mohammad Feizian , Bahman Zahedi, Yahya Parvizi, (2019). Assessment effects of drought stress, superabsorbent and manure on agronomic and chemical traits in German chamomile (Matricaria chamomilla L.), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), 1061-1072. magiran.com/p1954612
هادی شهبازی نژاد، محمد فیضیان، بهمن زاهدی، یحیی پرویزی، بررسی اثر تنش خشکی، سوپرجاذب و کود دامی بر صفات زراعی و شیمیایی در بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.)). مجله علوم باغبانی ایران، 1397؛ 49(4): 1061-1072. magiran.com/p1954612
Hadi Shahbazi Nejad, Mohammad Feizian , Bahman Zahedi, Yahya Parvizi, Assessment effects of drought stress, superabsorbent and manure on agronomic and chemical traits in German chamomile (Matricaria chamomilla L.), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 49(4): 1061-1072. magiran.com/p1954612
هادی شهبازی نژاد، محمد فیضیان، بهمن زاهدی، یحیی پرویزی، "بررسی اثر تنش خشکی، سوپرجاذب و کود دامی بر صفات زراعی و شیمیایی در بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.))"، مجله علوم باغبانی ایران 49، شماره 4 (1397): 1061-1072. magiran.com/p1954612
Hadi Shahbazi Nejad, Mohammad Feizian , Bahman Zahedi, Yahya Parvizi, "Assessment effects of drought stress, superabsorbent and manure on agronomic and chemical traits in German chamomile (Matricaria chamomilla L.)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 49, no.4 (2019): 1061-1072. magiran.com/p1954612
هادی شهبازی نژاد، محمد فیضیان، بهمن زاهدی، یحیی پرویزی، (1397). 'بررسی اثر تنش خشکی، سوپرجاذب و کود دامی بر صفات زراعی و شیمیایی در بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.))'، مجله علوم باغبانی ایران، 49(4)، صص.1061-1072. magiran.com/p1954612
Hadi Shahbazi Nejad, Mohammad Feizian , Bahman Zahedi, Yahya Parvizi, (2019). 'Assessment effects of drought stress, superabsorbent and manure on agronomic and chemical traits in German chamomile (Matricaria chamomilla L.)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49(4), pp.1061-1072. magiran.com/p1954612
هادی شهبازی نژاد؛ محمد فیضیان؛ بهمن زاهدی؛ یحیی پرویزی. "بررسی اثر تنش خشکی، سوپرجاذب و کود دامی بر صفات زراعی و شیمیایی در بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.))". مجله علوم باغبانی ایران، 49 ،4 ، 1397، 1061-1072. magiran.com/p1954612
Hadi Shahbazi Nejad; Mohammad Feizian ; Bahman Zahedi; Yahya Parvizi. "Assessment effects of drought stress, superabsorbent and manure on agronomic and chemical traits in German chamomile (Matricaria chamomilla L.)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 49, 4, 2019, 1061-1072. magiran.com/p1954612
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال