ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزیتا امیرفخرایی، (1397). اثربخشی مقدماتی درمان شناختی - رفتاری بر اختلال نعوظ جنسی و شدت علائم روان شناختی همبود: پژوهش مورد منفرد، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 17، 17-27. magiran.com/p1954682
Azita Amir Fakhraei, (2019). The Preliminary Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy on Sexual Erectile Dysfunction and Comorbid Psychological Symptoms: A Single Case Study, Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 17, 17-27. magiran.com/p1954682
آزیتا امیرفخرایی، اثربخشی مقدماتی درمان شناختی - رفتاری بر اختلال نعوظ جنسی و شدت علائم روان شناختی همبود: پژوهش مورد منفرد. نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 1397؛ 17: 17-27. magiran.com/p1954682
Azita Amir Fakhraei, The Preliminary Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy on Sexual Erectile Dysfunction and Comorbid Psychological Symptoms: A Single Case Study, Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 2019; 17: 17-27. magiran.com/p1954682
آزیتا امیرفخرایی، "اثربخشی مقدماتی درمان شناختی - رفتاری بر اختلال نعوظ جنسی و شدت علائم روان شناختی همبود: پژوهش مورد منفرد"، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ،17 (1397): 17-27. magiran.com/p1954682
Azita Amir Fakhraei, "The Preliminary Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy on Sexual Erectile Dysfunction and Comorbid Psychological Symptoms: A Single Case Study", Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality no. 17 (2019): 17-27. magiran.com/p1954682
آزیتا امیرفخرایی، (1397). 'اثربخشی مقدماتی درمان شناختی - رفتاری بر اختلال نعوظ جنسی و شدت علائم روان شناختی همبود: پژوهش مورد منفرد'، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 17، صص.17-27. magiran.com/p1954682
Azita Amir Fakhraei, (2019). 'The Preliminary Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy on Sexual Erectile Dysfunction and Comorbid Psychological Symptoms: A Single Case Study', Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 17, pp.17-27. magiran.com/p1954682
آزیتا امیرفخرایی. "اثربخشی مقدماتی درمان شناختی - رفتاری بر اختلال نعوظ جنسی و شدت علائم روان شناختی همبود: پژوهش مورد منفرد". نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 17 ، 1397، 17-27. magiran.com/p1954682
Azita Amir Fakhraei. "The Preliminary Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy on Sexual Erectile Dysfunction and Comorbid Psychological Symptoms: A Single Case Study", Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 17, 2019, 17-27. magiran.com/p1954682
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال