ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره موسوی، حبیباللهمیرزایی، محبوبه کشیری، امان محمد ضیایی فر، (1398). بررسی اثر عصاره برگ زیتون بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه زئین ذرت، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(1)، 313-324. magiran.com/p1954860
Bahare Mousavi, Habibollah Mirzaei, Mahboobeh Kashiri, Aman Mohammad Ziaiifa, (2019). The effect of olive leaf extract on physical and mechanical properties of zein corn edible film, Food Science and Technology, 16(1), 313-324. magiran.com/p1954860
بهاره موسوی، حبیباللهمیرزایی، محبوبه کشیری، امان محمد ضیایی فر، بررسی اثر عصاره برگ زیتون بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه زئین ذرت. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(1): 313-324. magiran.com/p1954860
Bahare Mousavi, Habibollah Mirzaei, Mahboobeh Kashiri, Aman Mohammad Ziaiifa, The effect of olive leaf extract on physical and mechanical properties of zein corn edible film, Food Science and Technology, 2019; 16(1): 313-324. magiran.com/p1954860
بهاره موسوی، حبیباللهمیرزایی، محبوبه کشیری، امان محمد ضیایی فر، "بررسی اثر عصاره برگ زیتون بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه زئین ذرت"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 1 (1398): 313-324. magiran.com/p1954860
Bahare Mousavi, Habibollah Mirzaei, Mahboobeh Kashiri, Aman Mohammad Ziaiifa, "The effect of olive leaf extract on physical and mechanical properties of zein corn edible film", Food Science and Technology 16, no.1 (2019): 313-324. magiran.com/p1954860
بهاره موسوی، حبیباللهمیرزایی، محبوبه کشیری، امان محمد ضیایی فر، (1398). 'بررسی اثر عصاره برگ زیتون بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه زئین ذرت'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(1)، صص.313-324. magiran.com/p1954860
Bahare Mousavi, Habibollah Mirzaei, Mahboobeh Kashiri, Aman Mohammad Ziaiifa, (2019). 'The effect of olive leaf extract on physical and mechanical properties of zein corn edible film', Food Science and Technology, 16(1), pp.313-324. magiran.com/p1954860
بهاره موسوی؛ حبیباللهمیرزایی؛ محبوبه کشیری؛ امان محمد ضیایی فر. "بررسی اثر عصاره برگ زیتون بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه زئین ذرت". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،1 ، 1398، 313-324. magiran.com/p1954860
Bahare Mousavi; Habibollah Mirzaei; Mahboobeh Kashiri; Aman Mohammad Ziaiifa. "The effect of olive leaf extract on physical and mechanical properties of zein corn edible film", Food Science and Technology, 16, 1, 2019, 313-324. magiran.com/p1954860
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال