ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد یاوری سرتختی ، مرتضی علوی، (1398). بررسی انتقادی دیدگاه مادلونگ درباره عملکرد مدیریتی سیاسی امیرمومنان علی علیه السلام در کتاب «جانشینی محمد صلی الله علیه و آله و سلم»، نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، 15(1)، 125-143. magiran.com/p1955097
Mohammad Javad Yavari Sartakhti , Morteza Alavi, (2019). An In-depth Analysis of Madelung's View about the Political Leadership of Imam Ali (P.B.U.H.) in the Book "The Succession to Muhammad", , 15(1), 125-143. magiran.com/p1955097
محمد جواد یاوری سرتختی ، مرتضی علوی، بررسی انتقادی دیدگاه مادلونگ درباره عملکرد مدیریتی سیاسی امیرمومنان علی علیه السلام در کتاب «جانشینی محمد صلی الله علیه و آله و سلم». نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، 1398؛ 15(1): 125-143. magiran.com/p1955097
Mohammad Javad Yavari Sartakhti , Morteza Alavi, An In-depth Analysis of Madelung's View about the Political Leadership of Imam Ali (P.B.U.H.) in the Book "The Succession to Muhammad", , 2019; 15(1): 125-143. magiran.com/p1955097
محمد جواد یاوری سرتختی ، مرتضی علوی، "بررسی انتقادی دیدگاه مادلونگ درباره عملکرد مدیریتی سیاسی امیرمومنان علی علیه السلام در کتاب «جانشینی محمد صلی الله علیه و آله و سلم»"، نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش 15، شماره 1 (1398): 125-143. magiran.com/p1955097
Mohammad Javad Yavari Sartakhti , Morteza Alavi, "An In-depth Analysis of Madelung's View about the Political Leadership of Imam Ali (P.B.U.H.) in the Book "The Succession to Muhammad"", 15, no.1 (2019): 125-143. magiran.com/p1955097
محمد جواد یاوری سرتختی ، مرتضی علوی، (1398). 'بررسی انتقادی دیدگاه مادلونگ درباره عملکرد مدیریتی سیاسی امیرمومنان علی علیه السلام در کتاب «جانشینی محمد صلی الله علیه و آله و سلم»'، نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، 15(1)، صص.125-143. magiran.com/p1955097
Mohammad Javad Yavari Sartakhti , Morteza Alavi, (2019). 'An In-depth Analysis of Madelung's View about the Political Leadership of Imam Ali (P.B.U.H.) in the Book "The Succession to Muhammad"', , 15(1), pp.125-143. magiran.com/p1955097
محمد جواد یاوری سرتختی ؛ مرتضی علوی. "بررسی انتقادی دیدگاه مادلونگ درباره عملکرد مدیریتی سیاسی امیرمومنان علی علیه السلام در کتاب «جانشینی محمد صلی الله علیه و آله و سلم»". نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، 15 ،1 ، 1398، 125-143. magiran.com/p1955097
Mohammad Javad Yavari Sartakhti ; Morteza Alavi. "An In-depth Analysis of Madelung's View about the Political Leadership of Imam Ali (P.B.U.H.) in the Book "The Succession to Muhammad"", , 15, 1, 2019, 125-143. magiran.com/p1955097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال