ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما مرزبان، جابر حکمت یار، حبیب رحیم کریمی، سهیلا دمیری، (1396). بررسی رابطه عوامل دموگرافیک با مهارت مدیریت زمان در مدیران عرصه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل، مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، 3(2)، 183-189. magiran.com/p1955298
Marzban S, Hekmatyar J , Rahimkarimi H, Damiri S, (2017). Status survey and demographic factors associated with time management skill on health managers Zabol University of Medical Sciences, Journal of Management and Medical Informatics School, 3(2), 183-189. magiran.com/p1955298
سیما مرزبان، جابر حکمت یار، حبیب رحیم کریمی، سهیلا دمیری، بررسی رابطه عوامل دموگرافیک با مهارت مدیریت زمان در مدیران عرصه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل. مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، 1396؛ 3(2): 183-189. magiran.com/p1955298
Marzban S, Hekmatyar J , Rahimkarimi H, Damiri S, Status survey and demographic factors associated with time management skill on health managers Zabol University of Medical Sciences, Journal of Management and Medical Informatics School, 2017; 3(2): 183-189. magiran.com/p1955298
سیما مرزبان، جابر حکمت یار، حبیب رحیم کریمی، سهیلا دمیری، "بررسی رابطه عوامل دموگرافیک با مهارت مدیریت زمان در مدیران عرصه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل"، مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان 3، شماره 2 (1396): 183-189. magiran.com/p1955298
Marzban S, Hekmatyar J , Rahimkarimi H, Damiri S, "Status survey and demographic factors associated with time management skill on health managers Zabol University of Medical Sciences", Journal of Management and Medical Informatics School 3, no.2 (2017): 183-189. magiran.com/p1955298
سیما مرزبان، جابر حکمت یار، حبیب رحیم کریمی، سهیلا دمیری، (1396). 'بررسی رابطه عوامل دموگرافیک با مهارت مدیریت زمان در مدیران عرصه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل'، مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، 3(2)، صص.183-189. magiran.com/p1955298
Marzban S, Hekmatyar J , Rahimkarimi H, Damiri S, (2017). 'Status survey and demographic factors associated with time management skill on health managers Zabol University of Medical Sciences', Journal of Management and Medical Informatics School, 3(2), pp.183-189. magiran.com/p1955298
سیما مرزبان؛ جابر حکمت یار؛ حبیب رحیم کریمی؛ سهیلا دمیری. "بررسی رابطه عوامل دموگرافیک با مهارت مدیریت زمان در مدیران عرصه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل". مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، 3 ،2 ، 1396، 183-189. magiran.com/p1955298
Marzban S; Hekmatyar J ; Rahimkarimi H; Damiri S. "Status survey and demographic factors associated with time management skill on health managers Zabol University of Medical Sciences", Journal of Management and Medical Informatics School, 3, 2, 2017, 183-189. magiran.com/p1955298
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال