ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیده ملاخلیلی، شهین مجیری، حسن اشرفی ریزی، حسین فقیهی حبیب آبادی، (1396). سواد سلامت و شادکامی در دانشجویان دانشگاه های اصفهان، مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، 3(2)، 210-218. magiran.com/p1955301
Molakhalili H, Mojiri S , Ashrafi, rizi H, Bahrami S, Faghihi Habibabadi H, (2017). Health literacy and Happiness among students of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences, Journal of Management and Medical Informatics School, 3(2), 210-218. magiran.com/p1955301
حمیده ملاخلیلی، شهین مجیری، حسن اشرفی ریزی، حسین فقیهی حبیب آبادی، سواد سلامت و شادکامی در دانشجویان دانشگاه های اصفهان. مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، 1396؛ 3(2): 210-218. magiran.com/p1955301
Molakhalili H, Mojiri S , Ashrafi, rizi H, Bahrami S, Faghihi Habibabadi H, Health literacy and Happiness among students of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences, Journal of Management and Medical Informatics School, 2017; 3(2): 210-218. magiran.com/p1955301
حمیده ملاخلیلی، شهین مجیری، حسن اشرفی ریزی، حسین فقیهی حبیب آبادی، "سواد سلامت و شادکامی در دانشجویان دانشگاه های اصفهان"، مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان 3، شماره 2 (1396): 210-218. magiran.com/p1955301
Molakhalili H, Mojiri S , Ashrafi, rizi H, Bahrami S, Faghihi Habibabadi H, "Health literacy and Happiness among students of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences", Journal of Management and Medical Informatics School 3, no.2 (2017): 210-218. magiran.com/p1955301
حمیده ملاخلیلی، شهین مجیری، حسن اشرفی ریزی، حسین فقیهی حبیب آبادی، (1396). 'سواد سلامت و شادکامی در دانشجویان دانشگاه های اصفهان'، مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، 3(2)، صص.210-218. magiran.com/p1955301
Molakhalili H, Mojiri S , Ashrafi, rizi H, Bahrami S, Faghihi Habibabadi H, (2017). 'Health literacy and Happiness among students of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences', Journal of Management and Medical Informatics School, 3(2), pp.210-218. magiran.com/p1955301
حمیده ملاخلیلی؛ شهین مجیری؛ حسن اشرفی ریزی؛ حسین فقیهی حبیب آبادی. "سواد سلامت و شادکامی در دانشجویان دانشگاه های اصفهان". مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، 3 ،2 ، 1396، 210-218. magiran.com/p1955301
Molakhalili H; Mojiri S ; Ashrafi; rizi H; Bahrami S; Faghihi Habibabadi H. "Health literacy and Happiness among students of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences", Journal of Management and Medical Informatics School, 3, 2, 2017, 210-218. magiran.com/p1955301
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال