ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز مهرابی زاده هنرمند، مهرزاد شهروز، علی همت بناری، مهدی ترابی زاده، (1398). اثربخشی آموزش مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر شادکامی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز، فصلنامه روان شناسی و دین، 11(4)، 27-52. magiran.com/p1955548
Mahnaz Mehrabizadeh Hunarmand, Mehrzad Shahrooz, Ali Hemmat Banari, Mahdi Torabizadeh, (2019). The Effectiveness of Optimism Training on the Social Happiness and Anxiety, with an Emphasis on the Quran, in Ahvaz High School Female Students, Ravanshenasi Va Din, 11(4), 27-52. magiran.com/p1955548
مهناز مهرابی زاده هنرمند، مهرزاد شهروز، علی همت بناری، مهدی ترابی زاده، اثربخشی آموزش مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر شادکامی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز. فصلنامه روان شناسی و دین، 1398؛ 11(4): 27-52. magiran.com/p1955548
Mahnaz Mehrabizadeh Hunarmand, Mehrzad Shahrooz, Ali Hemmat Banari, Mahdi Torabizadeh, The Effectiveness of Optimism Training on the Social Happiness and Anxiety, with an Emphasis on the Quran, in Ahvaz High School Female Students, Ravanshenasi Va Din, 2019; 11(4): 27-52. magiran.com/p1955548
مهناز مهرابی زاده هنرمند، مهرزاد شهروز، علی همت بناری، مهدی ترابی زاده، "اثربخشی آموزش مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر شادکامی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز"، فصلنامه روان شناسی و دین 11، شماره 4 (1398): 27-52. magiran.com/p1955548
Mahnaz Mehrabizadeh Hunarmand, Mehrzad Shahrooz, Ali Hemmat Banari, Mahdi Torabizadeh, "The Effectiveness of Optimism Training on the Social Happiness and Anxiety, with an Emphasis on the Quran, in Ahvaz High School Female Students", Ravanshenasi Va Din 11, no.4 (2019): 27-52. magiran.com/p1955548
مهناز مهرابی زاده هنرمند، مهرزاد شهروز، علی همت بناری، مهدی ترابی زاده، (1398). 'اثربخشی آموزش مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر شادکامی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز'، فصلنامه روان شناسی و دین، 11(4)، صص.27-52. magiran.com/p1955548
Mahnaz Mehrabizadeh Hunarmand, Mehrzad Shahrooz, Ali Hemmat Banari, Mahdi Torabizadeh, (2019). 'The Effectiveness of Optimism Training on the Social Happiness and Anxiety, with an Emphasis on the Quran, in Ahvaz High School Female Students', Ravanshenasi Va Din, 11(4), pp.27-52. magiran.com/p1955548
مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ مهرزاد شهروز؛ علی همت بناری؛ مهدی ترابی زاده. "اثربخشی آموزش مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر شادکامی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز". فصلنامه روان شناسی و دین، 11 ،4 ، 1398، 27-52. magiran.com/p1955548
Mahnaz Mehrabizadeh Hunarmand; Mehrzad Shahrooz; Ali Hemmat Banari; Mahdi Torabizadeh. "The Effectiveness of Optimism Training on the Social Happiness and Anxiety, with an Emphasis on the Quran, in Ahvaz High School Female Students", Ravanshenasi Va Din, 11, 4, 2019, 27-52. magiran.com/p1955548
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال