ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد کمال هرزیف ، ملیسا سیلویا، (1398). آمبولیزاسیون درون عروقی بدشکلی اکتسابی وریدی-شریانی رحم بعد از عمل سزارین: یک سری موردی، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 17(2)، 135-142. magiran.com/p1955652
Achmad Kemal Harzif, Agrifa Haloho, Melisa Silvia, Gita Pratama, Yuditiya Purwosunu, Aria Wibawa, Prijo Sidipratomo, Jacub Pandelaki, (2019). Trans-arterial embolization of acquired uterine arteriovenous malformation after Cesarean section: A case series, International Journal of Reproductive BioMedicine, 17(2), 135-142. magiran.com/p1955652
احمد کمال هرزیف ، ملیسا سیلویا، آمبولیزاسیون درون عروقی بدشکلی اکتسابی وریدی-شریانی رحم بعد از عمل سزارین: یک سری موردی. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1398؛ 17(2): 135-142. magiran.com/p1955652
Achmad Kemal Harzif, Agrifa Haloho, Melisa Silvia, Gita Pratama, Yuditiya Purwosunu, Aria Wibawa, Prijo Sidipratomo, Jacub Pandelaki, Trans-arterial embolization of acquired uterine arteriovenous malformation after Cesarean section: A case series, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2019; 17(2): 135-142. magiran.com/p1955652
احمد کمال هرزیف ، ملیسا سیلویا، "آمبولیزاسیون درون عروقی بدشکلی اکتسابی وریدی-شریانی رحم بعد از عمل سزارین: یک سری موردی"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 17، شماره 2 (1398): 135-142. magiran.com/p1955652
Achmad Kemal Harzif, Agrifa Haloho, Melisa Silvia, Gita Pratama, Yuditiya Purwosunu, Aria Wibawa, Prijo Sidipratomo, Jacub Pandelaki, "Trans-arterial embolization of acquired uterine arteriovenous malformation after Cesarean section: A case series", International Journal of Reproductive BioMedicine 17, no.2 (2019): 135-142. magiran.com/p1955652
احمد کمال هرزیف ، ملیسا سیلویا، (1398). 'آمبولیزاسیون درون عروقی بدشکلی اکتسابی وریدی-شریانی رحم بعد از عمل سزارین: یک سری موردی'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 17(2)، صص.135-142. magiran.com/p1955652
Achmad Kemal Harzif, Agrifa Haloho, Melisa Silvia, Gita Pratama, Yuditiya Purwosunu, Aria Wibawa, Prijo Sidipratomo, Jacub Pandelaki, (2019). 'Trans-arterial embolization of acquired uterine arteriovenous malformation after Cesarean section: A case series', International Journal of Reproductive BioMedicine, 17(2), pp.135-142. magiran.com/p1955652
احمد کمال هرزیف ؛ ملیسا سیلویا. "آمبولیزاسیون درون عروقی بدشکلی اکتسابی وریدی-شریانی رحم بعد از عمل سزارین: یک سری موردی". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 17 ،2 ، 1398، 135-142. magiran.com/p1955652
Achmad Kemal Harzif; Agrifa Haloho; Melisa Silvia; Gita Pratama; Yuditiya Purwosunu; Aria Wibawa; Prijo Sidipratomo; Jacub Pandelaki. "Trans-arterial embolization of acquired uterine arteriovenous malformation after Cesarean section: A case series", International Journal of Reproductive BioMedicine, 17, 2, 2019, 135-142. magiran.com/p1955652
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال