ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن ثانی، کیومرث روشنگر، رقیه قاسم پور، (1397). بررسی مقایسه ای عملکرد روش المان محدود و مدل تکاملی در پیش بینی برآورد دبی نشت از بدنه یک سد خاکی، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 4(2)، 1-17. magiran.com/p1955655
Hassan Sani, Kiyoumars Roushangar , Roghayeh Ghasempour, (2019). Comparative study of the performance of finite element method and evolutionary model in seepage discharge predicting from the body of an earth dam, Civil and Environmental Researches, 4(2), 1-17. magiran.com/p1955655
حسن ثانی، کیومرث روشنگر، رقیه قاسم پور، بررسی مقایسه ای عملکرد روش المان محدود و مدل تکاملی در پیش بینی برآورد دبی نشت از بدنه یک سد خاکی. مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 1397؛ 4(2): 1-17. magiran.com/p1955655
Hassan Sani, Kiyoumars Roushangar , Roghayeh Ghasempour, Comparative study of the performance of finite element method and evolutionary model in seepage discharge predicting from the body of an earth dam, Civil and Environmental Researches, 2019; 4(2): 1-17. magiran.com/p1955655
حسن ثانی، کیومرث روشنگر، رقیه قاسم پور، "بررسی مقایسه ای عملکرد روش المان محدود و مدل تکاملی در پیش بینی برآورد دبی نشت از بدنه یک سد خاکی"، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست 4، شماره 2 (1397): 1-17. magiran.com/p1955655
Hassan Sani, Kiyoumars Roushangar , Roghayeh Ghasempour, "Comparative study of the performance of finite element method and evolutionary model in seepage discharge predicting from the body of an earth dam", Civil and Environmental Researches 4, no.2 (2019): 1-17. magiran.com/p1955655
حسن ثانی، کیومرث روشنگر، رقیه قاسم پور، (1397). 'بررسی مقایسه ای عملکرد روش المان محدود و مدل تکاملی در پیش بینی برآورد دبی نشت از بدنه یک سد خاکی'، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 4(2)، صص.1-17. magiran.com/p1955655
Hassan Sani, Kiyoumars Roushangar , Roghayeh Ghasempour, (2019). 'Comparative study of the performance of finite element method and evolutionary model in seepage discharge predicting from the body of an earth dam', Civil and Environmental Researches, 4(2), pp.1-17. magiran.com/p1955655
حسن ثانی؛ کیومرث روشنگر؛ رقیه قاسم پور. "بررسی مقایسه ای عملکرد روش المان محدود و مدل تکاملی در پیش بینی برآورد دبی نشت از بدنه یک سد خاکی". مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 4 ،2 ، 1397، 1-17. magiran.com/p1955655
Hassan Sani; Kiyoumars Roushangar ; Roghayeh Ghasempour. "Comparative study of the performance of finite element method and evolutionary model in seepage discharge predicting from the body of an earth dam", Civil and Environmental Researches, 4, 2, 2019, 1-17. magiran.com/p1955655
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال