ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی فتحعلی، سید روح الله حسینی واعظ، احسان دهقانی، (1397). مدل سازی رفتار تیر پیوند به منظور ارزیابی عملکرد آن مطابق FEMA 356 و محاسبه تغییرمکان هدف سطوح عملکرد، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 4(2)، 53-67. magiran.com/p1955658
Mohammad Ali Fathali, Seyed Rohollah Hoseini Vaez , Ehsan Dehghani, (2019). Modeling the link beam behavior to evaluate its performance according to FEMA 356 and calculating the target displacement of performance levels, Civil and Environmental Researches, 4(2), 53-67. magiran.com/p1955658
محمد علی فتحعلی، سید روح الله حسینی واعظ، احسان دهقانی، مدل سازی رفتار تیر پیوند به منظور ارزیابی عملکرد آن مطابق FEMA 356 و محاسبه تغییرمکان هدف سطوح عملکرد. مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 1397؛ 4(2): 53-67. magiran.com/p1955658
Mohammad Ali Fathali, Seyed Rohollah Hoseini Vaez , Ehsan Dehghani, Modeling the link beam behavior to evaluate its performance according to FEMA 356 and calculating the target displacement of performance levels, Civil and Environmental Researches, 2019; 4(2): 53-67. magiran.com/p1955658
محمد علی فتحعلی، سید روح الله حسینی واعظ، احسان دهقانی، "مدل سازی رفتار تیر پیوند به منظور ارزیابی عملکرد آن مطابق FEMA 356 و محاسبه تغییرمکان هدف سطوح عملکرد"، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست 4، شماره 2 (1397): 53-67. magiran.com/p1955658
Mohammad Ali Fathali, Seyed Rohollah Hoseini Vaez , Ehsan Dehghani, "Modeling the link beam behavior to evaluate its performance according to FEMA 356 and calculating the target displacement of performance levels", Civil and Environmental Researches 4, no.2 (2019): 53-67. magiran.com/p1955658
محمد علی فتحعلی، سید روح الله حسینی واعظ، احسان دهقانی، (1397). 'مدل سازی رفتار تیر پیوند به منظور ارزیابی عملکرد آن مطابق FEMA 356 و محاسبه تغییرمکان هدف سطوح عملکرد'، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 4(2)، صص.53-67. magiran.com/p1955658
Mohammad Ali Fathali, Seyed Rohollah Hoseini Vaez , Ehsan Dehghani, (2019). 'Modeling the link beam behavior to evaluate its performance according to FEMA 356 and calculating the target displacement of performance levels', Civil and Environmental Researches, 4(2), pp.53-67. magiran.com/p1955658
محمد علی فتحعلی؛ سید روح الله حسینی واعظ؛ احسان دهقانی. "مدل سازی رفتار تیر پیوند به منظور ارزیابی عملکرد آن مطابق FEMA 356 و محاسبه تغییرمکان هدف سطوح عملکرد". مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 4 ،2 ، 1397، 53-67. magiran.com/p1955658
Mohammad Ali Fathali; Seyed Rohollah Hoseini Vaez ; Ehsan Dehghani. "Modeling the link beam behavior to evaluate its performance according to FEMA 356 and calculating the target displacement of performance levels", Civil and Environmental Researches, 4, 2, 2019, 53-67. magiran.com/p1955658
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال