ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین زنجیرانی فراهانی، مسعود پلاسی، جواد نعمتی، (1397). تحلیل رفتار حرارتی و شیمیایی قیر اصلاح شده با استفاده از مواد ضایعاتی، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 4(2)، 69-78. magiran.com/p1955659
Hosein Zanjirani Farahani, Massoud Palassi , Javad Nemati, (2019). Thermal and Chemical Analysis of Waste Modified Bitumen, Civil and Environmental Researches, 4(2), 69-78. magiran.com/p1955659
حسین زنجیرانی فراهانی، مسعود پلاسی، جواد نعمتی، تحلیل رفتار حرارتی و شیمیایی قیر اصلاح شده با استفاده از مواد ضایعاتی. مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 1397؛ 4(2): 69-78. magiran.com/p1955659
Hosein Zanjirani Farahani, Massoud Palassi , Javad Nemati, Thermal and Chemical Analysis of Waste Modified Bitumen, Civil and Environmental Researches, 2019; 4(2): 69-78. magiran.com/p1955659
حسین زنجیرانی فراهانی، مسعود پلاسی، جواد نعمتی، "تحلیل رفتار حرارتی و شیمیایی قیر اصلاح شده با استفاده از مواد ضایعاتی"، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست 4، شماره 2 (1397): 69-78. magiran.com/p1955659
Hosein Zanjirani Farahani, Massoud Palassi , Javad Nemati, "Thermal and Chemical Analysis of Waste Modified Bitumen", Civil and Environmental Researches 4, no.2 (2019): 69-78. magiran.com/p1955659
حسین زنجیرانی فراهانی، مسعود پلاسی، جواد نعمتی، (1397). 'تحلیل رفتار حرارتی و شیمیایی قیر اصلاح شده با استفاده از مواد ضایعاتی'، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 4(2)، صص.69-78. magiran.com/p1955659
Hosein Zanjirani Farahani, Massoud Palassi , Javad Nemati, (2019). 'Thermal and Chemical Analysis of Waste Modified Bitumen', Civil and Environmental Researches, 4(2), pp.69-78. magiran.com/p1955659
حسین زنجیرانی فراهانی؛ مسعود پلاسی؛ جواد نعمتی. "تحلیل رفتار حرارتی و شیمیایی قیر اصلاح شده با استفاده از مواد ضایعاتی". مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 4 ،2 ، 1397، 69-78. magiran.com/p1955659
Hosein Zanjirani Farahani; Massoud Palassi ; Javad Nemati. "Thermal and Chemical Analysis of Waste Modified Bitumen", Civil and Environmental Researches, 4, 2, 2019, 69-78. magiran.com/p1955659
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال