ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز بستانی، فاطمه عشقی ، (1398). راهکار های غیردارویی کاهش اضطراب در دانشجویان پرستاری، مجله طب پیشگیری، 5(2)، 53-64. magiran.com/p1955666
Sanaz Bostani, Fateme Eshghi, (2019). Non-pharmacological strategies to reduce anxiety in nursing students: A review article, Journal of Preventive Medicine, 5(2), 53-64. magiran.com/p1955666
ساناز بستانی، فاطمه عشقی ، راهکار های غیردارویی کاهش اضطراب در دانشجویان پرستاری. مجله طب پیشگیری، 1398؛ 5(2): 53-64. magiran.com/p1955666
Sanaz Bostani, Fateme Eshghi, Non-pharmacological strategies to reduce anxiety in nursing students: A review article, Journal of Preventive Medicine, 2019; 5(2): 53-64. magiran.com/p1955666
ساناز بستانی، فاطمه عشقی ، "راهکار های غیردارویی کاهش اضطراب در دانشجویان پرستاری"، مجله طب پیشگیری 5، شماره 2 (1398): 53-64. magiran.com/p1955666
Sanaz Bostani, Fateme Eshghi, "Non-pharmacological strategies to reduce anxiety in nursing students: A review article", Journal of Preventive Medicine 5, no.2 (2019): 53-64. magiran.com/p1955666
ساناز بستانی، فاطمه عشقی ، (1398). 'راهکار های غیردارویی کاهش اضطراب در دانشجویان پرستاری'، مجله طب پیشگیری، 5(2)، صص.53-64. magiran.com/p1955666
Sanaz Bostani, Fateme Eshghi, (2019). 'Non-pharmacological strategies to reduce anxiety in nursing students: A review article', Journal of Preventive Medicine, 5(2), pp.53-64. magiran.com/p1955666
ساناز بستانی؛ فاطمه عشقی . "راهکار های غیردارویی کاهش اضطراب در دانشجویان پرستاری". مجله طب پیشگیری، 5 ،2 ، 1398، 53-64. magiran.com/p1955666
Sanaz Bostani; Fateme Eshghi. "Non-pharmacological strategies to reduce anxiety in nursing students: A review article", Journal of Preventive Medicine, 5, 2, 2019, 53-64. magiran.com/p1955666
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال