ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا خدیوی، محمدرضا رضایتمند، حسین بانک، علی اعتصام پور، نیما قاسمی، (1398). هزینه های مستقیم سلامت در سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اصفهان در سال های 1392 و 1394، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 15(6)، 274-280. magiran.com/p1955953
Reza Khadivi, Mohammadreza Rezayatmand, Hossein Bank, Ali Etesampor, Nima Ghasemi, (2019). The Comparison of Direct Health Expenditures of Selected Insurance Organizations of Isfahan Province and Isfahan University of Medical Sciences, Iran, before and after Health Care Reform in Years 2013 and 2015, Health Information Management, 15(6), 274-280. magiran.com/p1955953
رضا خدیوی، محمدرضا رضایتمند، حسین بانک، علی اعتصام پور، نیما قاسمی، هزینه های مستقیم سلامت در سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اصفهان در سال های 1392 و 1394. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1398؛ 15(6): 274-280. magiran.com/p1955953
Reza Khadivi, Mohammadreza Rezayatmand, Hossein Bank, Ali Etesampor, Nima Ghasemi, The Comparison of Direct Health Expenditures of Selected Insurance Organizations of Isfahan Province and Isfahan University of Medical Sciences, Iran, before and after Health Care Reform in Years 2013 and 2015, Health Information Management, 2019; 15(6): 274-280. magiran.com/p1955953
رضا خدیوی، محمدرضا رضایتمند، حسین بانک، علی اعتصام پور، نیما قاسمی، "هزینه های مستقیم سلامت در سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اصفهان در سال های 1392 و 1394"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 15، شماره 6 (1398): 274-280. magiran.com/p1955953
Reza Khadivi, Mohammadreza Rezayatmand, Hossein Bank, Ali Etesampor, Nima Ghasemi, "The Comparison of Direct Health Expenditures of Selected Insurance Organizations of Isfahan Province and Isfahan University of Medical Sciences, Iran, before and after Health Care Reform in Years 2013 and 2015", Health Information Management 15, no.6 (2019): 274-280. magiran.com/p1955953
رضا خدیوی، محمدرضا رضایتمند، حسین بانک، علی اعتصام پور، نیما قاسمی، (1398). 'هزینه های مستقیم سلامت در سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اصفهان در سال های 1392 و 1394'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 15(6)، صص.274-280. magiran.com/p1955953
Reza Khadivi, Mohammadreza Rezayatmand, Hossein Bank, Ali Etesampor, Nima Ghasemi, (2019). 'The Comparison of Direct Health Expenditures of Selected Insurance Organizations of Isfahan Province and Isfahan University of Medical Sciences, Iran, before and after Health Care Reform in Years 2013 and 2015', Health Information Management, 15(6), pp.274-280. magiran.com/p1955953
رضا خدیوی؛ محمدرضا رضایتمند؛ حسین بانک؛ علی اعتصام پور؛ نیما قاسمی. "هزینه های مستقیم سلامت در سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اصفهان در سال های 1392 و 1394". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 15 ،6 ، 1398، 274-280. magiran.com/p1955953
Reza Khadivi; Mohammadreza Rezayatmand; Hossein Bank; Ali Etesampor; Nima Ghasemi. "The Comparison of Direct Health Expenditures of Selected Insurance Organizations of Isfahan Province and Isfahan University of Medical Sciences, Iran, before and after Health Care Reform in Years 2013 and 2015", Health Information Management, 15, 6, 2019, 274-280. magiran.com/p1955953
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال