ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر مریداحمدی، سرور خرم دل، علیرضا کوچکی، جواد شباهنگ، عبدالله ملافیلابی، (1397). ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط ردیفی کدو پوست-کاغذی (Cucurbita pepo L.) با برخی گیاهان زراعی، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(4)، 965-981. magiran.com/p1956340
Sahar Morid Ahmadi, Surur Khorramdel , Alireza Koocheki, Javad Shabahang, Abdollah Maollafilabi, (2019). Evaluation of yield and yield components of pumpkin (Cucrbita pepo L.) and land equivalent ratio affected as row intercropping with some field crops, Agroecology journal, 10(4), 965-981. magiran.com/p1956340
سحر مریداحمدی، سرور خرم دل، علیرضا کوچکی، جواد شباهنگ، عبدالله ملافیلابی، ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط ردیفی کدو پوست-کاغذی (Cucurbita pepo L.) با برخی گیاهان زراعی. نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1397؛ 10(4): 965-981. magiran.com/p1956340
Sahar Morid Ahmadi, Surur Khorramdel , Alireza Koocheki, Javad Shabahang, Abdollah Maollafilabi, Evaluation of yield and yield components of pumpkin (Cucrbita pepo L.) and land equivalent ratio affected as row intercropping with some field crops, Agroecology journal, 2019; 10(4): 965-981. magiran.com/p1956340
سحر مریداحمدی، سرور خرم دل، علیرضا کوچکی، جواد شباهنگ، عبدالله ملافیلابی، "ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط ردیفی کدو پوست-کاغذی (Cucurbita pepo L.) با برخی گیاهان زراعی"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 10، شماره 4 (1397): 965-981. magiran.com/p1956340
Sahar Morid Ahmadi, Surur Khorramdel , Alireza Koocheki, Javad Shabahang, Abdollah Maollafilabi, "Evaluation of yield and yield components of pumpkin (Cucrbita pepo L.) and land equivalent ratio affected as row intercropping with some field crops", Agroecology journal 10, no.4 (2019): 965-981. magiran.com/p1956340
سحر مریداحمدی، سرور خرم دل، علیرضا کوچکی، جواد شباهنگ، عبدالله ملافیلابی، (1397). 'ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط ردیفی کدو پوست-کاغذی (Cucurbita pepo L.) با برخی گیاهان زراعی'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(4)، صص.965-981. magiran.com/p1956340
Sahar Morid Ahmadi, Surur Khorramdel , Alireza Koocheki, Javad Shabahang, Abdollah Maollafilabi, (2019). 'Evaluation of yield and yield components of pumpkin (Cucrbita pepo L.) and land equivalent ratio affected as row intercropping with some field crops', Agroecology journal, 10(4), pp.965-981. magiran.com/p1956340
سحر مریداحمدی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ جواد شباهنگ؛ عبدالله ملافیلابی. "ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط ردیفی کدو پوست-کاغذی (Cucurbita pepo L.) با برخی گیاهان زراعی". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10 ،4 ، 1397، 965-981. magiran.com/p1956340
Sahar Morid Ahmadi; Surur Khorramdel ; Alireza Koocheki; Javad Shabahang; Abdollah Maollafilabi. "Evaluation of yield and yield components of pumpkin (Cucrbita pepo L.) and land equivalent ratio affected as row intercropping with some field crops", Agroecology journal, 10, 4, 2019, 965-981. magiran.com/p1956340
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال