ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد یوسف جامی، عبدالله ملافیلابی، مجید امینی دهقی، (1397). اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات کیفی اسانس اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) در شرایط آب و هوایی افغانستان، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(4)، 983-1005. magiran.com/p1956341
M Jami, Abdollah Filabi , M. Amini Dehaghi, (2019). Effect of Irrigation Regimes on Yield, Yield Components and Characteristics Criteria of Essential Oil Percentage of Cumin (Cuminum cyminum L.) Ecotypes in Afghanistan, Agroecology journal, 10(4), 983-1005. magiran.com/p1956341
محمد یوسف جامی، عبدالله ملافیلابی، مجید امینی دهقی، اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات کیفی اسانس اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) در شرایط آب و هوایی افغانستان. نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1397؛ 10(4): 983-1005. magiran.com/p1956341
M Jami, Abdollah Filabi , M. Amini Dehaghi, Effect of Irrigation Regimes on Yield, Yield Components and Characteristics Criteria of Essential Oil Percentage of Cumin (Cuminum cyminum L.) Ecotypes in Afghanistan, Agroecology journal, 2019; 10(4): 983-1005. magiran.com/p1956341
محمد یوسف جامی، عبدالله ملافیلابی، مجید امینی دهقی، "اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات کیفی اسانس اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) در شرایط آب و هوایی افغانستان"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 10، شماره 4 (1397): 983-1005. magiran.com/p1956341
M Jami, Abdollah Filabi , M. Amini Dehaghi, "Effect of Irrigation Regimes on Yield, Yield Components and Characteristics Criteria of Essential Oil Percentage of Cumin (Cuminum cyminum L.) Ecotypes in Afghanistan", Agroecology journal 10, no.4 (2019): 983-1005. magiran.com/p1956341
محمد یوسف جامی، عبدالله ملافیلابی، مجید امینی دهقی، (1397). 'اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات کیفی اسانس اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) در شرایط آب و هوایی افغانستان'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(4)، صص.983-1005. magiran.com/p1956341
M Jami, Abdollah Filabi , M. Amini Dehaghi, (2019). 'Effect of Irrigation Regimes on Yield, Yield Components and Characteristics Criteria of Essential Oil Percentage of Cumin (Cuminum cyminum L.) Ecotypes in Afghanistan', Agroecology journal, 10(4), pp.983-1005. magiran.com/p1956341
محمد یوسف جامی؛ عبدالله ملافیلابی؛ مجید امینی دهقی. "اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات کیفی اسانس اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) در شرایط آب و هوایی افغانستان". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10 ،4 ، 1397، 983-1005. magiran.com/p1956341
M Jami; Abdollah Filabi ; M. Amini Dehaghi. "Effect of Irrigation Regimes on Yield, Yield Components and Characteristics Criteria of Essential Oil Percentage of Cumin (Cuminum cyminum L.) Ecotypes in Afghanistan", Agroecology journal, 10, 4, 2019, 983-1005. magiran.com/p1956341
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال