ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیحه محمدزاده، براتعلی فاخری، نفیسه مهدی نژاد، رقیه محمدپور، (1397). اثرتنش باد تحت تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی صفات کمی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(4)، 1093-1106. magiran.com/p1956348
Malihe Mohammadzade, Baratali Fakheri , Nafise Mahainejad, Roghye Mohammadpour, (2019). The Effects of Wind Stress on the Quantitative Features of Hibiscus under Different Levels of Chemical and Biological Fertilizers (Hibiscus sabdariffa L.), Agroecology journal, 10(4), 1093-1106. magiran.com/p1956348
ملیحه محمدزاده، براتعلی فاخری، نفیسه مهدی نژاد، رقیه محمدپور، اثرتنش باد تحت تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی صفات کمی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.). نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1397؛ 10(4): 1093-1106. magiran.com/p1956348
Malihe Mohammadzade, Baratali Fakheri , Nafise Mahainejad, Roghye Mohammadpour, The Effects of Wind Stress on the Quantitative Features of Hibiscus under Different Levels of Chemical and Biological Fertilizers (Hibiscus sabdariffa L.), Agroecology journal, 2019; 10(4): 1093-1106. magiran.com/p1956348
ملیحه محمدزاده، براتعلی فاخری، نفیسه مهدی نژاد، رقیه محمدپور، "اثرتنش باد تحت تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی صفات کمی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 10، شماره 4 (1397): 1093-1106. magiran.com/p1956348
Malihe Mohammadzade, Baratali Fakheri , Nafise Mahainejad, Roghye Mohammadpour, "The Effects of Wind Stress on the Quantitative Features of Hibiscus under Different Levels of Chemical and Biological Fertilizers (Hibiscus sabdariffa L.)", Agroecology journal 10, no.4 (2019): 1093-1106. magiran.com/p1956348
ملیحه محمدزاده، براتعلی فاخری، نفیسه مهدی نژاد، رقیه محمدپور، (1397). 'اثرتنش باد تحت تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی صفات کمی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(4)، صص.1093-1106. magiran.com/p1956348
Malihe Mohammadzade, Baratali Fakheri , Nafise Mahainejad, Roghye Mohammadpour, (2019). 'The Effects of Wind Stress on the Quantitative Features of Hibiscus under Different Levels of Chemical and Biological Fertilizers (Hibiscus sabdariffa L.)', Agroecology journal, 10(4), pp.1093-1106. magiran.com/p1956348
ملیحه محمدزاده؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ رقیه محمدپور. "اثرتنش باد تحت تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی صفات کمی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10 ،4 ، 1397، 1093-1106. magiran.com/p1956348
Malihe Mohammadzade; Baratali Fakheri ; Nafise Mahainejad; Roghye Mohammadpour. "The Effects of Wind Stress on the Quantitative Features of Hibiscus under Different Levels of Chemical and Biological Fertilizers (Hibiscus sabdariffa L.)", Agroecology journal, 10, 4, 2019, 1093-1106. magiran.com/p1956348
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال