ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید سمائی رهنی، سیمین پورساسان، (1398). بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی های حسابداری، 5(19)، 93-112. magiran.com/p1956375
Saeed Samaei Rahni, Simin Poursasan , (2019). Examination of the Effect of Conditional and Unconditional Conservatism on Auditor's Opinion in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Journal fo Iranian Accounting Review, 5(19), 93-112. magiran.com/p1956375
سعید سمائی رهنی، سیمین پورساسان، بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی های حسابداری، 1398؛ 5(19): 93-112. magiran.com/p1956375
Saeed Samaei Rahni, Simin Poursasan , Examination of the Effect of Conditional and Unconditional Conservatism on Auditor's Opinion in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Journal fo Iranian Accounting Review, 2019; 5(19): 93-112. magiran.com/p1956375
سعید سمائی رهنی، سیمین پورساسان، "بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران"، مجله بررسی های حسابداری 5، شماره 19 (1398): 93-112. magiran.com/p1956375
Saeed Samaei Rahni, Simin Poursasan , "Examination of the Effect of Conditional and Unconditional Conservatism on Auditor's Opinion in Companies Listed in Tehran Stock Exchange", Journal fo Iranian Accounting Review 5, no.19 (2019): 93-112. magiran.com/p1956375
سعید سمائی رهنی، سیمین پورساسان، (1398). 'بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران'، مجله بررسی های حسابداری، 5(19)، صص.93-112. magiran.com/p1956375
Saeed Samaei Rahni, Simin Poursasan , (2019). 'Examination of the Effect of Conditional and Unconditional Conservatism on Auditor's Opinion in Companies Listed in Tehran Stock Exchange', Journal fo Iranian Accounting Review, 5(19), pp.93-112. magiran.com/p1956375
سعید سمائی رهنی؛ سیمین پورساسان. "بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران". مجله بررسی های حسابداری، 5 ،19 ، 1398، 93-112. magiran.com/p1956375
Saeed Samaei Rahni; Simin Poursasan . "Examination of the Effect of Conditional and Unconditional Conservatism on Auditor's Opinion in Companies Listed in Tehran Stock Exchange", Journal fo Iranian Accounting Review, 5, 19, 2019, 93-112. magiran.com/p1956375
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال