ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا هادی زاده طلاساز، مروارید ایرانی، ندا شریفی، منا لرکی، (1397). بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام مند، فصلنامه نوید نو، 21(68)، 50-61. magiran.com/p1956483
Zahra Hadizadeh, Morvarid Irani, Neda Sharifi, Mona Larki , (2019). Investigation of Workplace Violence Against Midwives: A Systematic Review, Navid no, 21(68), 50-61. magiran.com/p1956483
زهرا هادی زاده طلاساز، مروارید ایرانی، ندا شریفی، منا لرکی، بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام مند. فصلنامه نوید نو، 1397؛ 21(68): 50-61. magiran.com/p1956483
Zahra Hadizadeh, Morvarid Irani, Neda Sharifi, Mona Larki , Investigation of Workplace Violence Against Midwives: A Systematic Review, Navid no, 2019; 21(68): 50-61. magiran.com/p1956483
زهرا هادی زاده طلاساز، مروارید ایرانی، ندا شریفی، منا لرکی، "بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام مند"، فصلنامه نوید نو 21، شماره 68 (1397): 50-61. magiran.com/p1956483
Zahra Hadizadeh, Morvarid Irani, Neda Sharifi, Mona Larki , "Investigation of Workplace Violence Against Midwives: A Systematic Review", Navid no 21, no.68 (2019): 50-61. magiran.com/p1956483
زهرا هادی زاده طلاساز، مروارید ایرانی، ندا شریفی، منا لرکی، (1397). 'بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام مند'، فصلنامه نوید نو، 21(68)، صص.50-61. magiran.com/p1956483
Zahra Hadizadeh, Morvarid Irani, Neda Sharifi, Mona Larki , (2019). 'Investigation of Workplace Violence Against Midwives: A Systematic Review', Navid no, 21(68), pp.50-61. magiran.com/p1956483
زهرا هادی زاده طلاساز؛ مروارید ایرانی؛ ندا شریفی؛ منا لرکی. "بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام مند". فصلنامه نوید نو، 21 ،68 ، 1397، 50-61. magiran.com/p1956483
Zahra Hadizadeh; Morvarid Irani; Neda Sharifi; Mona Larki . "Investigation of Workplace Violence Against Midwives: A Systematic Review", Navid no, 21, 68, 2019, 50-61. magiran.com/p1956483
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال