ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین قاسمی نیا، نصرت نیل ساز، علی حاجی خانی، مهدی شفیعیان، (1397). تحلیل و نقد شیوه برگردان ساختار شرط های قرآن به زبان انگلیسی (بررسی موردی ترجمه های آربری، رادول، پیکثال، یوسف علی و صحیح)، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 5(10)، 111-146. magiran.com/p1956519
Mohammad Amin Ghaseminia, Nosrat Nilsaz, Ali Hajikhani, Mahdi Shafi'eian, (2019). The review and study of conditional forms in the English translation of the Qur'an (the case study of five translations Arberry, Rodwell, Pickthal, Yusuf Ali and the Saheeh international), Translation Studies of Quran and Hadith, 5(10), 111-146. magiran.com/p1956519
محمد امین قاسمی نیا، نصرت نیل ساز، علی حاجی خانی، مهدی شفیعیان، تحلیل و نقد شیوه برگردان ساختار شرط های قرآن به زبان انگلیسی (بررسی موردی ترجمه های آربری، رادول، پیکثال، یوسف علی و صحیح). دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 1397؛ 5(10): 111-146. magiran.com/p1956519
Mohammad Amin Ghaseminia, Nosrat Nilsaz, Ali Hajikhani, Mahdi Shafi'eian, The review and study of conditional forms in the English translation of the Qur'an (the case study of five translations Arberry, Rodwell, Pickthal, Yusuf Ali and the Saheeh international), Translation Studies of Quran and Hadith, 2019; 5(10): 111-146. magiran.com/p1956519
محمد امین قاسمی نیا، نصرت نیل ساز، علی حاجی خانی، مهدی شفیعیان، "تحلیل و نقد شیوه برگردان ساختار شرط های قرآن به زبان انگلیسی (بررسی موردی ترجمه های آربری، رادول، پیکثال، یوسف علی و صحیح)"، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 5، شماره 10 (1397): 111-146. magiran.com/p1956519
Mohammad Amin Ghaseminia, Nosrat Nilsaz, Ali Hajikhani, Mahdi Shafi'eian, "The review and study of conditional forms in the English translation of the Qur'an (the case study of five translations Arberry, Rodwell, Pickthal, Yusuf Ali and the Saheeh international)", Translation Studies of Quran and Hadith 5, no.10 (2019): 111-146. magiran.com/p1956519
محمد امین قاسمی نیا، نصرت نیل ساز، علی حاجی خانی، مهدی شفیعیان، (1397). 'تحلیل و نقد شیوه برگردان ساختار شرط های قرآن به زبان انگلیسی (بررسی موردی ترجمه های آربری، رادول، پیکثال، یوسف علی و صحیح)'، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 5(10)، صص.111-146. magiran.com/p1956519
Mohammad Amin Ghaseminia, Nosrat Nilsaz, Ali Hajikhani, Mahdi Shafi'eian, (2019). 'The review and study of conditional forms in the English translation of the Qur'an (the case study of five translations Arberry, Rodwell, Pickthal, Yusuf Ali and the Saheeh international)', Translation Studies of Quran and Hadith, 5(10), pp.111-146. magiran.com/p1956519
محمد امین قاسمی نیا؛ نصرت نیل ساز؛ علی حاجی خانی؛ مهدی شفیعیان. "تحلیل و نقد شیوه برگردان ساختار شرط های قرآن به زبان انگلیسی (بررسی موردی ترجمه های آربری، رادول، پیکثال، یوسف علی و صحیح)". دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 5 ،10 ، 1397، 111-146. magiran.com/p1956519
Mohammad Amin Ghaseminia; Nosrat Nilsaz; Ali Hajikhani; Mahdi Shafi'eian. "The review and study of conditional forms in the English translation of the Qur'an (the case study of five translations Arberry, Rodwell, Pickthal, Yusuf Ali and the Saheeh international)", Translation Studies of Quran and Hadith, 5, 10, 2019, 111-146. magiran.com/p1956519
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال