ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیلوفر رسایی، عطیه میرزابابایی، حنا ارغوانی، علی کشاورز، سعید یکانی نژاد، حسین ایمانی، خدیجه میرزایی، (1397). مقایسه حساسیت و ویژگی اندازه های تن سنجی در پیشگویی احتمال خطر بیماری های متابولیکی و قلبی عروقی در زنان چاق و اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تهران، مجله علوم پزشکی رازی، 25(177)، 130-139. magiran.com/p1956553
Niloufar Rasaei, Atieh Mirzababaei, Hana Arghavani, Ali Keshavarz, Saeed Yekaninejad, Hossein Imani, Khadijeh Mirzaei, (2019). A Comparison of the Sensitivity and Specificity of Body Measurements to Predict Cardiometabolic disorder in Overweight and Obese Women, Razi Journal of Medical Sciences, 25(177), 130-139. magiran.com/p1956553
نیلوفر رسایی، عطیه میرزابابایی، حنا ارغوانی، علی کشاورز، سعید یکانی نژاد، حسین ایمانی، خدیجه میرزایی، مقایسه حساسیت و ویژگی اندازه های تن سنجی در پیشگویی احتمال خطر بیماری های متابولیکی و قلبی عروقی در زنان چاق و اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تهران. مجله علوم پزشکی رازی، 1397؛ 25(177): 130-139. magiran.com/p1956553
Niloufar Rasaei, Atieh Mirzababaei, Hana Arghavani, Ali Keshavarz, Saeed Yekaninejad, Hossein Imani, Khadijeh Mirzaei, A Comparison of the Sensitivity and Specificity of Body Measurements to Predict Cardiometabolic disorder in Overweight and Obese Women, Razi Journal of Medical Sciences, 2019; 25(177): 130-139. magiran.com/p1956553
نیلوفر رسایی، عطیه میرزابابایی، حنا ارغوانی، علی کشاورز، سعید یکانی نژاد، حسین ایمانی، خدیجه میرزایی، "مقایسه حساسیت و ویژگی اندازه های تن سنجی در پیشگویی احتمال خطر بیماری های متابولیکی و قلبی عروقی در زنان چاق و اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تهران"، مجله علوم پزشکی رازی 25، شماره 177 (1397): 130-139. magiran.com/p1956553
Niloufar Rasaei, Atieh Mirzababaei, Hana Arghavani, Ali Keshavarz, Saeed Yekaninejad, Hossein Imani, Khadijeh Mirzaei, "A Comparison of the Sensitivity and Specificity of Body Measurements to Predict Cardiometabolic disorder in Overweight and Obese Women", Razi Journal of Medical Sciences 25, no.177 (2019): 130-139. magiran.com/p1956553
نیلوفر رسایی، عطیه میرزابابایی، حنا ارغوانی، علی کشاورز، سعید یکانی نژاد، حسین ایمانی، خدیجه میرزایی، (1397). 'مقایسه حساسیت و ویژگی اندازه های تن سنجی در پیشگویی احتمال خطر بیماری های متابولیکی و قلبی عروقی در زنان چاق و اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تهران'، مجله علوم پزشکی رازی، 25(177)، صص.130-139. magiran.com/p1956553
Niloufar Rasaei, Atieh Mirzababaei, Hana Arghavani, Ali Keshavarz, Saeed Yekaninejad, Hossein Imani, Khadijeh Mirzaei, (2019). 'A Comparison of the Sensitivity and Specificity of Body Measurements to Predict Cardiometabolic disorder in Overweight and Obese Women', Razi Journal of Medical Sciences, 25(177), pp.130-139. magiran.com/p1956553
نیلوفر رسایی؛ عطیه میرزابابایی؛ حنا ارغوانی؛ علی کشاورز؛ سعید یکانی نژاد؛ حسین ایمانی؛ خدیجه میرزایی. "مقایسه حساسیت و ویژگی اندازه های تن سنجی در پیشگویی احتمال خطر بیماری های متابولیکی و قلبی عروقی در زنان چاق و اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تهران". مجله علوم پزشکی رازی، 25 ،177 ، 1397، 130-139. magiran.com/p1956553
Niloufar Rasaei; Atieh Mirzababaei; Hana Arghavani; Ali Keshavarz; Saeed Yekaninejad; Hossein Imani; Khadijeh Mirzaei. "A Comparison of the Sensitivity and Specificity of Body Measurements to Predict Cardiometabolic disorder in Overweight and Obese Women", Razi Journal of Medical Sciences, 25, 177, 2019, 130-139. magiran.com/p1956553
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال