ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Pedram Pourkarim Guilani, Parham Azimi , Mani Sharifi, Maghsoud Amiri, (2019). Redundancy allocation problem with a mixed strategy for a system with k-out-of-n subsystems and time-dependent failure rates based on Weibull distribution: An optimization via simulation approach, Scientia Iranica, 26(2), 1023-1038. magiran.com/p1956589
Pedram Pourkarim Guilani, Parham Azimi , Mani Sharifi, Maghsoud Amiri, Redundancy allocation problem with a mixed strategy for a system with k-out-of-n subsystems and time-dependent failure rates based on Weibull distribution: An optimization via simulation approach, Scientia Iranica, 2019; 26(2): 1023-1038. magiran.com/p1956589
Pedram Pourkarim Guilani, Parham Azimi , Mani Sharifi, Maghsoud Amiri, "Redundancy allocation problem with a mixed strategy for a system with k-out-of-n subsystems and time-dependent failure rates based on Weibull distribution: An optimization via simulation approach", Scientia Iranica 26, no.2 (2019): 1023-1038. magiran.com/p1956589
Pedram Pourkarim Guilani, Parham Azimi , Mani Sharifi, Maghsoud Amiri, (2019). 'Redundancy allocation problem with a mixed strategy for a system with k-out-of-n subsystems and time-dependent failure rates based on Weibull distribution: An optimization via simulation approach', Scientia Iranica, 26(2), pp.1023-1038. magiran.com/p1956589
Pedram Pourkarim Guilani; Parham Azimi ; Mani Sharifi; Maghsoud Amiri. "Redundancy allocation problem with a mixed strategy for a system with k-out-of-n subsystems and time-dependent failure rates based on Weibull distribution: An optimization via simulation approach", Scientia Iranica, 26, 2, 2019, 1023-1038. magiran.com/p1956589
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال