ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پارمیس زاهدی مقدم، آرش آذرفر، ایوب عزیزی، (1397). اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون تنی، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، 469-479. magiran.com/p1956925
Parmis Zahedi Moghadam, Arash Azarfar , Ayoub Azizi, (2019). Effect of different dietary carbohydrate sources on in vitro utilization efficiency of corn steep liquor, Iranian Journal of Animal Science, 49(4), 469-479. magiran.com/p1956925
پارمیس زاهدی مقدم، آرش آذرفر، ایوب عزیزی، اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون تنی. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(4): 469-479. magiran.com/p1956925
Parmis Zahedi Moghadam, Arash Azarfar , Ayoub Azizi, Effect of different dietary carbohydrate sources on in vitro utilization efficiency of corn steep liquor, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 49(4): 469-479. magiran.com/p1956925
پارمیس زاهدی مقدم، آرش آذرفر، ایوب عزیزی، "اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون تنی"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 4 (1397): 469-479. magiran.com/p1956925
Parmis Zahedi Moghadam, Arash Azarfar , Ayoub Azizi, "Effect of different dietary carbohydrate sources on in vitro utilization efficiency of corn steep liquor", Iranian Journal of Animal Science 49, no.4 (2019): 469-479. magiran.com/p1956925
پارمیس زاهدی مقدم، آرش آذرفر، ایوب عزیزی، (1397). 'اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون تنی'، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، صص.469-479. magiran.com/p1956925
Parmis Zahedi Moghadam, Arash Azarfar , Ayoub Azizi, (2019). 'Effect of different dietary carbohydrate sources on in vitro utilization efficiency of corn steep liquor', Iranian Journal of Animal Science, 49(4), pp.469-479. magiran.com/p1956925
پارمیس زاهدی مقدم؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی. "اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون تنی". مجله علوم دامی ایران، 49 ،4 ، 1397، 469-479. magiran.com/p1956925
Parmis Zahedi Moghadam; Arash Azarfar ; Ayoub Azizi. "Effect of different dietary carbohydrate sources on in vitro utilization efficiency of corn steep liquor", Iranian Journal of Animal Science, 49, 4, 2019, 469-479. magiran.com/p1956925
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال