ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب شهودی، مجید متقی طلب، مصطفی گل شکن، (1397). تاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه های گوشتی، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، 495-504. magiran.com/p1956927
Zeinab Shohoudi, Majid Mottaghitalab , Mostafa Golshekan, (2019). Effect of in-ovo injection of nanoparticles of grape seed extract on sex differentiation and gonadal structure in broiler chicks, Iranian Journal of Animal Science, 49(4), 495-504. magiran.com/p1956927
زینب شهودی، مجید متقی طلب، مصطفی گل شکن، تاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه های گوشتی. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(4): 495-504. magiran.com/p1956927
Zeinab Shohoudi, Majid Mottaghitalab , Mostafa Golshekan, Effect of in-ovo injection of nanoparticles of grape seed extract on sex differentiation and gonadal structure in broiler chicks, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 49(4): 495-504. magiran.com/p1956927
زینب شهودی، مجید متقی طلب، مصطفی گل شکن، "تاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه های گوشتی"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 4 (1397): 495-504. magiran.com/p1956927
Zeinab Shohoudi, Majid Mottaghitalab , Mostafa Golshekan, "Effect of in-ovo injection of nanoparticles of grape seed extract on sex differentiation and gonadal structure in broiler chicks", Iranian Journal of Animal Science 49, no.4 (2019): 495-504. magiran.com/p1956927
زینب شهودی، مجید متقی طلب، مصطفی گل شکن، (1397). 'تاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه های گوشتی'، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، صص.495-504. magiran.com/p1956927
Zeinab Shohoudi, Majid Mottaghitalab , Mostafa Golshekan, (2019). 'Effect of in-ovo injection of nanoparticles of grape seed extract on sex differentiation and gonadal structure in broiler chicks', Iranian Journal of Animal Science, 49(4), pp.495-504. magiran.com/p1956927
زینب شهودی؛ مجید متقی طلب؛ مصطفی گل شکن. "تاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه های گوشتی". مجله علوم دامی ایران، 49 ،4 ، 1397، 495-504. magiran.com/p1956927
Zeinab Shohoudi; Majid Mottaghitalab ; Mostafa Golshekan. "Effect of in-ovo injection of nanoparticles of grape seed extract on sex differentiation and gonadal structure in broiler chicks", Iranian Journal of Animal Science, 49, 4, 2019, 495-504. magiran.com/p1956927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال