ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد پورمحمود، رسول پیرمحمدی، حامد خلیل وندی، (1397). کارایی افزودنی‏ های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تاثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه های شکمبه و خون در بزهای شیرده، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، 505-516. magiran.com/p1956928
Behzad Pourmahmoud, Rasoul Pirmohammadi, Hamed Khalilvandi Behroozyar , (2019). Effectiveness of toxin adsorbents on Diazinon residues in grape pomace and its effects on intake, and ruminal and blood parameters in lactating goats, Iranian Journal of Animal Science, 49(4), 505-516. magiran.com/p1956928
بهزاد پورمحمود، رسول پیرمحمدی، حامد خلیل وندی، کارایی افزودنی‏ های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تاثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه های شکمبه و خون در بزهای شیرده. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(4): 505-516. magiran.com/p1956928
Behzad Pourmahmoud, Rasoul Pirmohammadi, Hamed Khalilvandi Behroozyar , Effectiveness of toxin adsorbents on Diazinon residues in grape pomace and its effects on intake, and ruminal and blood parameters in lactating goats, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 49(4): 505-516. magiran.com/p1956928
بهزاد پورمحمود، رسول پیرمحمدی، حامد خلیل وندی، "کارایی افزودنی‏ های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تاثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه های شکمبه و خون در بزهای شیرده"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 4 (1397): 505-516. magiran.com/p1956928
Behzad Pourmahmoud, Rasoul Pirmohammadi, Hamed Khalilvandi Behroozyar , "Effectiveness of toxin adsorbents on Diazinon residues in grape pomace and its effects on intake, and ruminal and blood parameters in lactating goats", Iranian Journal of Animal Science 49, no.4 (2019): 505-516. magiran.com/p1956928
بهزاد پورمحمود، رسول پیرمحمدی، حامد خلیل وندی، (1397). 'کارایی افزودنی‏ های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تاثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه های شکمبه و خون در بزهای شیرده'، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، صص.505-516. magiran.com/p1956928
Behzad Pourmahmoud, Rasoul Pirmohammadi, Hamed Khalilvandi Behroozyar , (2019). 'Effectiveness of toxin adsorbents on Diazinon residues in grape pomace and its effects on intake, and ruminal and blood parameters in lactating goats', Iranian Journal of Animal Science, 49(4), pp.505-516. magiran.com/p1956928
بهزاد پورمحمود؛ رسول پیرمحمدی؛ حامد خلیل وندی. "کارایی افزودنی‏ های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تاثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه های شکمبه و خون در بزهای شیرده". مجله علوم دامی ایران، 49 ،4 ، 1397، 505-516. magiran.com/p1956928
Behzad Pourmahmoud; Rasoul Pirmohammadi; Hamed Khalilvandi Behroozyar . "Effectiveness of toxin adsorbents on Diazinon residues in grape pomace and its effects on intake, and ruminal and blood parameters in lactating goats", Iranian Journal of Animal Science, 49, 4, 2019, 505-516. magiran.com/p1956928
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال