ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حیدری مجد، آرش آذرفر، ایوب عزیزی، حسین امیدی میرزایی، (1397). بررسی تاثیر استفاده از مکمل حاوی تانن های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، 517-525. magiran.com/p1956929
Ali Heidari, Majd, Arash Azarfar , Ayoub Azizi, Hossein Omidi, Mirzaei, (2019). Investigating the effects of supplementing dairy cows diet with condensed tannin of chestnut supplement (Silvafeed) on rumen fermentation, nutrient digestibility and microbial enzyme activity in vitro, Iranian Journal of Animal Science, 49(4), 517-525. magiran.com/p1956929
علی حیدری مجد، آرش آذرفر، ایوب عزیزی، حسین امیدی میرزایی، بررسی تاثیر استفاده از مکمل حاوی تانن های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(4): 517-525. magiran.com/p1956929
Ali Heidari, Majd, Arash Azarfar , Ayoub Azizi, Hossein Omidi, Mirzaei, Investigating the effects of supplementing dairy cows diet with condensed tannin of chestnut supplement (Silvafeed) on rumen fermentation, nutrient digestibility and microbial enzyme activity in vitro, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 49(4): 517-525. magiran.com/p1956929
علی حیدری مجد، آرش آذرفر، ایوب عزیزی، حسین امیدی میرزایی، "بررسی تاثیر استفاده از مکمل حاوی تانن های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 4 (1397): 517-525. magiran.com/p1956929
Ali Heidari, Majd, Arash Azarfar , Ayoub Azizi, Hossein Omidi, Mirzaei, "Investigating the effects of supplementing dairy cows diet with condensed tannin of chestnut supplement (Silvafeed) on rumen fermentation, nutrient digestibility and microbial enzyme activity in vitro", Iranian Journal of Animal Science 49, no.4 (2019): 517-525. magiran.com/p1956929
علی حیدری مجد، آرش آذرفر، ایوب عزیزی، حسین امیدی میرزایی، (1397). 'بررسی تاثیر استفاده از مکمل حاوی تانن های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی'، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، صص.517-525. magiran.com/p1956929
Ali Heidari, Majd, Arash Azarfar , Ayoub Azizi, Hossein Omidi, Mirzaei, (2019). 'Investigating the effects of supplementing dairy cows diet with condensed tannin of chestnut supplement (Silvafeed) on rumen fermentation, nutrient digestibility and microbial enzyme activity in vitro', Iranian Journal of Animal Science, 49(4), pp.517-525. magiran.com/p1956929
علی حیدری مجد؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی؛ حسین امیدی میرزایی. "بررسی تاثیر استفاده از مکمل حاوی تانن های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی". مجله علوم دامی ایران، 49 ،4 ، 1397، 517-525. magiran.com/p1956929
Ali Heidari; Majd; Arash Azarfar ; Ayoub Azizi; Hossein Omidi; Mirzaei. "Investigating the effects of supplementing dairy cows diet with condensed tannin of chestnut supplement (Silvafeed) on rumen fermentation, nutrient digestibility and microbial enzyme activity in vitro", Iranian Journal of Animal Science, 49, 4, 2019, 517-525. magiran.com/p1956929
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال