ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید متقی طلب، مینو میرزاوند چگینی، سید حسین حسینی مقدم، مصطفی گل شکن، (1397). اثرات تزریق درون تخم مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت نی در جوجه های گوشتی، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، 527-534. magiran.com/p1956930
Majid Mottaghitalab , Minoo Mirzavandi Chegeni, Seyed Hossein Hhosseini Moghadam, Mostafa Golshekan, (2019). Effects of in ovo injection of different sources of manganese on broiler performance and tibia characteristics, Iranian Journal of Animal Science, 49(4), 527-534. magiran.com/p1956930
مجید متقی طلب، مینو میرزاوند چگینی، سید حسین حسینی مقدم، مصطفی گل شکن، اثرات تزریق درون تخم مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت نی در جوجه های گوشتی. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(4): 527-534. magiran.com/p1956930
Majid Mottaghitalab , Minoo Mirzavandi Chegeni, Seyed Hossein Hhosseini Moghadam, Mostafa Golshekan, Effects of in ovo injection of different sources of manganese on broiler performance and tibia characteristics, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 49(4): 527-534. magiran.com/p1956930
مجید متقی طلب، مینو میرزاوند چگینی، سید حسین حسینی مقدم، مصطفی گل شکن، "اثرات تزریق درون تخم مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت نی در جوجه های گوشتی"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 4 (1397): 527-534. magiran.com/p1956930
Majid Mottaghitalab , Minoo Mirzavandi Chegeni, Seyed Hossein Hhosseini Moghadam, Mostafa Golshekan, "Effects of in ovo injection of different sources of manganese on broiler performance and tibia characteristics", Iranian Journal of Animal Science 49, no.4 (2019): 527-534. magiran.com/p1956930
مجید متقی طلب، مینو میرزاوند چگینی، سید حسین حسینی مقدم، مصطفی گل شکن، (1397). 'اثرات تزریق درون تخم مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت نی در جوجه های گوشتی'، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، صص.527-534. magiran.com/p1956930
Majid Mottaghitalab , Minoo Mirzavandi Chegeni, Seyed Hossein Hhosseini Moghadam, Mostafa Golshekan, (2019). 'Effects of in ovo injection of different sources of manganese on broiler performance and tibia characteristics', Iranian Journal of Animal Science, 49(4), pp.527-534. magiran.com/p1956930
مجید متقی طلب؛ مینو میرزاوند چگینی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ مصطفی گل شکن. "اثرات تزریق درون تخم مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت نی در جوجه های گوشتی". مجله علوم دامی ایران، 49 ،4 ، 1397، 527-534. magiran.com/p1956930
Majid Mottaghitalab ; Minoo Mirzavandi Chegeni; Seyed Hossein Hhosseini Moghadam; Mostafa Golshekan. "Effects of in ovo injection of different sources of manganese on broiler performance and tibia characteristics", Iranian Journal of Animal Science, 49, 4, 2019, 527-534. magiran.com/p1956930
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال