ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رزم کبیر، فرید فتحی، رستم عبدالهی آرپناهی، (1397). اثرات خطا و نقص شجره بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه بندی حیوانات در گاوهای شیری، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، 535-545. magiran.com/p1956931
Mohammad Razmkabir , Farid Fathi, Rostam Abdollahi, Arpanahi, (2019). Effects of misidentification and paternity errors on prediction of breeding values and ranking of animals in dairy cattle, Iranian Journal of Animal Science, 49(4), 535-545. magiran.com/p1956931
محمد رزم کبیر، فرید فتحی، رستم عبدالهی آرپناهی، اثرات خطا و نقص شجره بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه بندی حیوانات در گاوهای شیری. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(4): 535-545. magiran.com/p1956931
Mohammad Razmkabir , Farid Fathi, Rostam Abdollahi, Arpanahi, Effects of misidentification and paternity errors on prediction of breeding values and ranking of animals in dairy cattle, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 49(4): 535-545. magiran.com/p1956931
محمد رزم کبیر، فرید فتحی، رستم عبدالهی آرپناهی، "اثرات خطا و نقص شجره بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه بندی حیوانات در گاوهای شیری"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 4 (1397): 535-545. magiran.com/p1956931
Mohammad Razmkabir , Farid Fathi, Rostam Abdollahi, Arpanahi, "Effects of misidentification and paternity errors on prediction of breeding values and ranking of animals in dairy cattle", Iranian Journal of Animal Science 49, no.4 (2019): 535-545. magiran.com/p1956931
محمد رزم کبیر، فرید فتحی، رستم عبدالهی آرپناهی، (1397). 'اثرات خطا و نقص شجره بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه بندی حیوانات در گاوهای شیری'، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، صص.535-545. magiran.com/p1956931
Mohammad Razmkabir , Farid Fathi, Rostam Abdollahi, Arpanahi, (2019). 'Effects of misidentification and paternity errors on prediction of breeding values and ranking of animals in dairy cattle', Iranian Journal of Animal Science, 49(4), pp.535-545. magiran.com/p1956931
محمد رزم کبیر؛ فرید فتحی؛ رستم عبدالهی آرپناهی. "اثرات خطا و نقص شجره بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه بندی حیوانات در گاوهای شیری". مجله علوم دامی ایران، 49 ،4 ، 1397، 535-545. magiran.com/p1956931
Mohammad Razmkabir ; Farid Fathi; Rostam Abdollahi; Arpanahi. "Effects of misidentification and paternity errors on prediction of breeding values and ranking of animals in dairy cattle", Iranian Journal of Animal Science, 49, 4, 2019, 535-545. magiran.com/p1956931
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال