ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فائزه شهبازی، مهدی کاظمی بن چناری، امیرحسین خلت آبادی فراهانی، حامد خلیل وندی، (1397). تاثیر اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه پذیری مواد مغذی، شمارش پروتوزوآ، پروتئین قابل متابولیسم و بخش بندی پروتئین بر اساس CNCPS در گاودانه، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، 545-556. magiran.com/p1956932
Faezeh Shahbazi, Mehdi Kazemi, Bonchenari , Amir Hossein Khaltabadi, Farahani, Hamed Khalilvandi, (2019). Effect of acetic acid treating and autoclaving of bitter vetch on nutrients degradability, protozoa counts, metabolisable protein and CNCPS protein fractionation, Iranian Journal of Animal Science, 49(4), 545-556. magiran.com/p1956932
فائزه شهبازی، مهدی کاظمی بن چناری، امیرحسین خلت آبادی فراهانی، حامد خلیل وندی، تاثیر اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه پذیری مواد مغذی، شمارش پروتوزوآ، پروتئین قابل متابولیسم و بخش بندی پروتئین بر اساس CNCPS در گاودانه. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(4): 545-556. magiran.com/p1956932
Faezeh Shahbazi, Mehdi Kazemi, Bonchenari , Amir Hossein Khaltabadi, Farahani, Hamed Khalilvandi, Effect of acetic acid treating and autoclaving of bitter vetch on nutrients degradability, protozoa counts, metabolisable protein and CNCPS protein fractionation, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 49(4): 545-556. magiran.com/p1956932
فائزه شهبازی، مهدی کاظمی بن چناری، امیرحسین خلت آبادی فراهانی، حامد خلیل وندی، "تاثیر اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه پذیری مواد مغذی، شمارش پروتوزوآ، پروتئین قابل متابولیسم و بخش بندی پروتئین بر اساس CNCPS در گاودانه"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 4 (1397): 545-556. magiran.com/p1956932
Faezeh Shahbazi, Mehdi Kazemi, Bonchenari , Amir Hossein Khaltabadi, Farahani, Hamed Khalilvandi, "Effect of acetic acid treating and autoclaving of bitter vetch on nutrients degradability, protozoa counts, metabolisable protein and CNCPS protein fractionation", Iranian Journal of Animal Science 49, no.4 (2019): 545-556. magiran.com/p1956932
فائزه شهبازی، مهدی کاظمی بن چناری، امیرحسین خلت آبادی فراهانی، حامد خلیل وندی، (1397). 'تاثیر اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه پذیری مواد مغذی، شمارش پروتوزوآ، پروتئین قابل متابولیسم و بخش بندی پروتئین بر اساس CNCPS در گاودانه'، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، صص.545-556. magiran.com/p1956932
Faezeh Shahbazi, Mehdi Kazemi, Bonchenari , Amir Hossein Khaltabadi, Farahani, Hamed Khalilvandi, (2019). 'Effect of acetic acid treating and autoclaving of bitter vetch on nutrients degradability, protozoa counts, metabolisable protein and CNCPS protein fractionation', Iranian Journal of Animal Science, 49(4), pp.545-556. magiran.com/p1956932
فائزه شهبازی؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ حامد خلیل وندی. "تاثیر اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه پذیری مواد مغذی، شمارش پروتوزوآ، پروتئین قابل متابولیسم و بخش بندی پروتئین بر اساس CNCPS در گاودانه". مجله علوم دامی ایران، 49 ،4 ، 1397، 545-556. magiran.com/p1956932
Faezeh Shahbazi; Mehdi Kazemi; Bonchenari ; Amir Hossein Khaltabadi; Farahani; Hamed Khalilvandi. "Effect of acetic acid treating and autoclaving of bitter vetch on nutrients degradability, protozoa counts, metabolisable protein and CNCPS protein fractionation", Iranian Journal of Animal Science, 49, 4, 2019, 545-556. magiran.com/p1956932
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال