ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین زاهدپور، جواد حبیبی زاد، مهرداد معمار، (1397). تاثیر زمان های گوناگون تزریق GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش های لک قشقایی سوپراوولاسیون شده با eCG در شرایط پرورش عشایری، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، 557-565. magiran.com/p1956933
Hossein Zahedpor, Javad Habibizad , Mehrdad Meamar, (2019). The effect of different times of GnRH injection on reproductive performance of Lake-Ghashghaei ewes supperovulated with eCG in nomadic breeding condition, Iranian Journal of Animal Science, 49(4), 557-565. magiran.com/p1956933
حسین زاهدپور، جواد حبیبی زاد، مهرداد معمار، تاثیر زمان های گوناگون تزریق GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش های لک قشقایی سوپراوولاسیون شده با eCG در شرایط پرورش عشایری. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(4): 557-565. magiran.com/p1956933
Hossein Zahedpor, Javad Habibizad , Mehrdad Meamar, The effect of different times of GnRH injection on reproductive performance of Lake-Ghashghaei ewes supperovulated with eCG in nomadic breeding condition, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 49(4): 557-565. magiran.com/p1956933
حسین زاهدپور، جواد حبیبی زاد، مهرداد معمار، "تاثیر زمان های گوناگون تزریق GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش های لک قشقایی سوپراوولاسیون شده با eCG در شرایط پرورش عشایری"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 4 (1397): 557-565. magiran.com/p1956933
Hossein Zahedpor, Javad Habibizad , Mehrdad Meamar, "The effect of different times of GnRH injection on reproductive performance of Lake-Ghashghaei ewes supperovulated with eCG in nomadic breeding condition", Iranian Journal of Animal Science 49, no.4 (2019): 557-565. magiran.com/p1956933
حسین زاهدپور، جواد حبیبی زاد، مهرداد معمار، (1397). 'تاثیر زمان های گوناگون تزریق GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش های لک قشقایی سوپراوولاسیون شده با eCG در شرایط پرورش عشایری'، مجله علوم دامی ایران، 49(4)، صص.557-565. magiran.com/p1956933
Hossein Zahedpor, Javad Habibizad , Mehrdad Meamar, (2019). 'The effect of different times of GnRH injection on reproductive performance of Lake-Ghashghaei ewes supperovulated with eCG in nomadic breeding condition', Iranian Journal of Animal Science, 49(4), pp.557-565. magiran.com/p1956933
حسین زاهدپور؛ جواد حبیبی زاد؛ مهرداد معمار. "تاثیر زمان های گوناگون تزریق GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش های لک قشقایی سوپراوولاسیون شده با eCG در شرایط پرورش عشایری". مجله علوم دامی ایران، 49 ،4 ، 1397، 557-565. magiran.com/p1956933
Hossein Zahedpor; Javad Habibizad ; Mehrdad Meamar. "The effect of different times of GnRH injection on reproductive performance of Lake-Ghashghaei ewes supperovulated with eCG in nomadic breeding condition", Iranian Journal of Animal Science, 49, 4, 2019, 557-565. magiran.com/p1956933
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال