ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمصطفی پیغمبری، احسان قربانیون، ریما مرشد، هادی حق بین نظرپاک، (1398). بررسی آلودگی گله های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(62)، 34-43. magiran.com/p1957013
Seyed Mostafa Peighambari , Ehsan Qorbaniun, Rima Morshed, Hadi Haghbin Nazarpak, (2019). A survey on Salmonella infection in broiler farms around Mashhad city: Determination of serogroups and antimicrobial resistance pattern of the Salmonella isolates, Iranian Veterinary Journal, 15(62), 34-43. magiran.com/p1957013
سیدمصطفی پیغمبری، احسان قربانیون، ریما مرشد، هادی حق بین نظرپاک، بررسی آلودگی گله های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(62): 34-43. magiran.com/p1957013
Seyed Mostafa Peighambari , Ehsan Qorbaniun, Rima Morshed, Hadi Haghbin Nazarpak, A survey on Salmonella infection in broiler farms around Mashhad city: Determination of serogroups and antimicrobial resistance pattern of the Salmonella isolates, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(62): 34-43. magiran.com/p1957013
سیدمصطفی پیغمبری، احسان قربانیون، ریما مرشد، هادی حق بین نظرپاک، "بررسی آلودگی گله های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 62 (1398): 34-43. magiran.com/p1957013
Seyed Mostafa Peighambari , Ehsan Qorbaniun, Rima Morshed, Hadi Haghbin Nazarpak, "A survey on Salmonella infection in broiler farms around Mashhad city: Determination of serogroups and antimicrobial resistance pattern of the Salmonella isolates", Iranian Veterinary Journal 15, no.62 (2019): 34-43. magiran.com/p1957013
سیدمصطفی پیغمبری، احسان قربانیون، ریما مرشد، هادی حق بین نظرپاک، (1398). 'بررسی آلودگی گله های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(62)، صص.34-43. magiran.com/p1957013
Seyed Mostafa Peighambari , Ehsan Qorbaniun, Rima Morshed, Hadi Haghbin Nazarpak, (2019). 'A survey on Salmonella infection in broiler farms around Mashhad city: Determination of serogroups and antimicrobial resistance pattern of the Salmonella isolates', Iranian Veterinary Journal, 15(62), pp.34-43. magiran.com/p1957013
سیدمصطفی پیغمبری؛ احسان قربانیون؛ ریما مرشد؛ هادی حق بین نظرپاک. "بررسی آلودگی گله های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،62 ، 1398، 34-43. magiran.com/p1957013
Seyed Mostafa Peighambari ; Ehsan Qorbaniun; Rima Morshed; Hadi Haghbin Nazarpak. "A survey on Salmonella infection in broiler farms around Mashhad city: Determination of serogroups and antimicrobial resistance pattern of the Salmonella isolates", Iranian Veterinary Journal, 15, 62, 2019, 34-43. magiran.com/p1957013
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال